Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten4.9134.9044.9494.816
Baten4.179650111
Saldo voor bestemming7344.8394.9494.705
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves0000
Saldo na bestemming7344.8394.9494.705

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten

In het resultaatgebied Werk zijn de lasten € 133.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Minder uitgaven met betrekking tot uitvoering re-integratie en scholing en activering participatie

(€ 76.000 batig). Door de hoge instroom van uitkeringsgerechtigden is het belangrijk om de

uitstroom te realiseren en een groot deel van onze doelgroep in de activering te bereiken. Het restant van het liquidatiesaldo Stichting De Omslag zal worden ingezet om de re-integratie activiteiten te versterken. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2016.

  • Nog niet alle invoeringsmiddelen voor de decentralisaties zijn uitgegeven in 2015 (€ 78.000 batig). Voor een deel van deze middelen zijn in het kader van de invoering verplichtingen aangegaan in 2015 die in 2016 worden voldaan. Deze middelen zullen met name ingezet worden voor opleidingen en contracten met betrekking tot applicatie Jeugd die vanuit 2015 doorlopen in 2016. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2016.

Baten
In het resultaatgebied Werk zijn de baten € 111.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

  • Bij de ontmanteling van Stichting de Omslag is er € 30.000 gereserveerd op de balans per

31-12-2014 indien er nog kosten voor rekening van de gemeente zouden ontstaan bij het beëindigen van de huurovereenkomst aan de Bedrijfsweg in Best per 1 december 2015. Hiervan is € 10.000 besteed en dat betekent een vrijval van het restant van de reservering (€ 20.000 batig). Bij  de resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze vrijval over te hevelen naar 2016.

  • Van de in 2008 bij de verzekeraar gekochte no-riskpolissen die nog niet waren geactiveerd, zijn de premies teruggestort aangezien zij per 1 oktober 2015 gestopt is met haar product. De premies zijn in november 2015 terug ontvangen en zullen ten goede komen aan het budget 'activering en scholing' (€ 65.000 batig). Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om de terugontvangen premies over te hevelen naar 2016.