Algemeen

Kapitaalgoederen zijn door de gemeente aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In deze paragraaf zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

 • wegen: alle verharding, inclusief bruggen en dergelijke
 • verkeersvoorzieningen: bebording, wegwijzers, verkeerslichtinstallaties en verkeerstellers
 • riolering: riolen, drukriolen en gemalen
 • groen: plantsoenen, bomen, bossen, vijvers en natuurterreinen
 • speelvoorzieningen: speelplekken en speeltoestellen
 • gebouwen: in eigendom van de gemeente zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen, gemeentehuis, sporthal en gymzalen
 • openbare verlichting: straatverlichting

Achterstanden in het onderhoud kunnen, naast kapitaalvernietiging, in het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren. In de hierna volgende tabel is te zien welke (beleids)kaders voor de diverse kapitaalgoederen zijn vastgesteld en welke kosten in 2015 daadwerkelijk zijn gemaakt voor onderhoud van het betreffende kapitaalgoed.    

Soort kapitaalgoed

Beleidskader

Vastgesteld

Kosten 2015

Alle kapitaalgoederen

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

2012

n.v.t.

Wegen

Wegbeheerplan Gemeente Best

2011

€ 781.000

Verkeersvoorzieningen

Beleidsnotitie Verkeersregel-installaties

2007

€ 185.000

Riolering

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Best 2012 - 2016

2011

€ 791.000

Groen

Groenbeleidsplan

2012

€ 1.413.000

Speelvoorzieningen

Notitie Speelruimtebeleid

2013

€ 88.000

Gebouwen

Beleidsnotitie "Professionalisering vastgoedbeheer Gemeente Best"

2012

€ 531.000

Openbare verlichting

Beleidsnota Openbare Verlichting

2012

€ 160.000

Bij het beheer van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen maakt de gemeente gebruik van het geautomatiseerd beheersysteem GBI (Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem).
De onderhoudswerkzaamheden van de verschillende disciplines zijn in de uitvoering integraal afgestemd, waardoor er voordeel behaald is. In het ‘Kwaliteitsplan beheer openbare ruimte’ is het niveau van de onderhoudstoestand van de openbare ruimte aangegeven. Dat niveau is voor alle wijken een 6. Voor de winkelgebieden Centrum, WC Heivelden en Wilhelminaplein/Koningin Julianaweg is dat een 7.

Uitgevoerde werkzaamheden in 2015 zijn (niet uitputtend):

In de openbare ruimte:

 • reconstructie Sint-Oedenrodenseweg (rijbaan) in samenwerking met de gemeente Sint-Oedenrode van het gedeelte aansluitend op de Ringweg en de grens met Sint-Oedenrode.
 • diverse onder- en bovengrondse werken in het kader van ontwikkeling/aanleg Dijkstraten, Steegsche Velden en Schutboom.
 • diverse inrichtings- en rioleringswerkzaamheden in het kader van het centrumplan.
 • rotonde Ringweg-Brem (Philips).

Gemeentelijke gebouwen:

 • in 2015 is het vastgoedinformatiesysteem GT-AXXERION aangeschaft. De geïnventariseerde gegevens van gebouwde en onbebouwde (gronden) objecten zijn ingelezen in het vastgoedinformatiesysteem. Fase 1 en 2 zijn hiermee grotendeels afgerond. Verder is er een integrale werkgroep Vastgoedbeheer opgericht.
 • vervangen van de dakbedekking bij 7 gemeentelijke panden en 4 scholen.
 • alle relevante gemeentelijke panden voorzien van valbeveiliging.

Financiële consequenties

De kosten per kapitaalgoed zijn in onderstaand diagram in € weergegeven.