Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we halverwege de beleidsperiode 2014-2018. Ook in 2015 is veel tot stand gebracht en zijn tal van ontwikkelingen in gang gezet. Zo is in 2015 veel aandacht uitgegaan naar het sociaal domein. In dit jaar zijn immers de rijkstaken (voor zover niet eerder) op gebied van Wmo, Jeugd en Participatie overgeheveld naar de gemeente. De inhoudelijke en administratieve uitvoering heeft veel inspanning gevergd. Een enorme operatie die goed is afgerond, ondanks dat het niet altijd vlekkeloos verliep. De inwoners hebben hiervan echter nagenoeg geen last ondervonden.
Naast de aandacht voor het sociaal domein zijn de andere beleidsterreinen niet onderbelicht gebleven. Denk aan de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum, de opstelling van een Uitvoeringsagenda Duurzaamheid en de verdere ontwikkeling van de nieuwbouwplannen Schutboom, Dijkstraten en Steegsche Velden.    

Financieel resultaat
Ten aanzien van de financiële resultaten het volgende. Bij de tweede tussentijdse rapportage 2015 werd nog een nadelig rekeningresultaat 2015 voorzien. Door diverse mutaties is het uiteindelijke resultaat 2015 omgeslagen in € 10.104 positief. Dit laat zich als volgt verklaren.
Op het gebied van het sociaal domein zijn diverse voordelen ontstaan ten opzichte van de gewijzigde begroting. Ten aanzien van deze voordelen wordt voorgesteld om deze vooralsnog te behouden voor het taakveld. Dit gebeurt door een storting in een reserve sociaal domein en door een overlopende post 2015 (participatie) ter besteding in 2016.
Daarnaast moest nog een extra storting plaatsvinden in de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel. Dit als gevolg van actuariële berekeningen, voornamelijk veroorzaakt omdat de rekenrente is aangepast. Ook heeft een waardevermindering plaatsgevonden voor meerdere schoolwoningen. Een andere mutatie betreft de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Door wijziging in de maatstaven is de uitkering uiteindelijk hoger uitgevallen en zijn de jaren 2013 en 2014 afgerekend met een positief effect.
Ook is er een aanpassing gemaakt op onze vaste activa. In het kader van het project ‘Professionalisering beheer gemeentelijk vastgoed’ is er een controle uitgevoerd op de activa van onze gemeente.
Uit dit onderzoek blijkt dat in totaal een bedrag van € 743.000 aan activa niet meer in ons bezit is van de gemeente. Hier tegenover staat een dekkingsreserve van € 465.000.
Dit betekent een correctie op het resultaat 2015 van per saldo € 278.000.

Een totaaloverzicht van alle verschillen vindt u in het onderdeel Jaarrekening onder de knop ‘Overzicht van baten en lasten en toelichting’.