Overzicht

Naam verbonden partij

Bijdrage 2015

Vertegenwoordiging

Bevoegdheden

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

€ 396.882

Regioraad: burgemeester

Bestuur,
stemrecht

Brainport Development N.V.

€ 182.322

Bestuur stichting Brainport: Burgemeester
Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Economische zaken

Bestuur,
stemrecht

Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

€ 3.494.582

Dagelijks bestuur: 1 collegelid
Algemeen bestuur: 1 collegeleden

Bestuur,
stemrecht

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

€ 1.297.903

Algemeen Bestuur: burgemeester

Bestuur,
stemrecht

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) zuidoost Brabant

€ 466.216

Bestuur: 1 collegelid

Bestuur,
stemrecht

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven

€ 5.745

Bestuur: 1 collegelid

Bestuur,
stemrecht

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

-

Algemene vergadering van aandeelhouders: 1 collegelid

Stemrecht

Brabant Water nv

-

Algemene vergadering van aandeelhouders: 1 collegelid

Stemrecht

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

€ 308.380

Bestuur: 1 collegelid

Bestuur,
stemrecht

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

€ 110.000

Algemeen Bestuur: 1 collegelid
Dagelijks Bestuur: gemeentesecretaris

Bestuur,
stemrecht

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Rechtsvorm:

Openbaar lichaam

Vestigingsplaats:

Eindhoven

Deelnemers:

Gemeenten van regio VI als gevolg van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Publiek belang

De 21 gemeenten in de regio Eindhoven bundelen al jaren de krachten op een breed scala van onderwerpen. In de Regionale Agenda 2015-2018 wordt de unieke positie van onze regio benadrukt, zowel nationaal als internationaal. De regio wordt gekenmerkt als een 'daily urban system' waarbij sprake is van één gebied voor diensten, arbeid en huisvesting. In de Regionale Agenda 2015– 2018 zetten de 21 gemeenten die de regio Eindhoven vormen, de lijnen uit waarlangs dat doel kan worden bereikt. Daarmee verandert het karakter van de samenwerking naar het doelgericht realiseren van gezamenlijk gestelde ambities.

Financieel belang

De bijdragen van de 21 aangesloten gemeenten in de verschillende taken zijn grotendeels gebaseerd op het inwonertal. Voor Best was de bijdrage € 396.882.

Eigen vermogen

Het ingeschatte eigen vermogen was per 31 december 2015 € 4.434.333 (31 december 2014 € 6.388.180)
(bron: bestuursrapportage 2015 MRE)

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen per 31 december 2015: € 40.400.000 (31 december 2014: € 195.532.000). De daling van het vreemd vermogen wordt veroorzaakt doordat de voorziening vanwege investeringen in wegen naar de provincie is overgedragen. Dit was in totaal € 154.000.000.
(bron: bestuursrapportage 2015 MRE)

Financieel resultaat

Het ingeschatte resultaat 2015 na bestemming is:  € 750.000 (2014: € 531.545). Besluitvorming over de bestemming van het resultaat vindt in de loop van 2016 plaats.
(bron: bestuursrapportage 2015 MRE)

Ontwikkelingen

Inmiddels is vanuit de gemeenteraden een vertegenwoordiging van 2 leden per gemeente afgevaardigd In de zogenaamde Raadstafel21.
De doelstelling is onder andere om de raden nauwer te betrekken bij de voorbereiding en communicatie van de ontwikkelingen binnen de MRE.

Brainport Development N.V. (en Stichting Brainport)

Rechtsvorm:

Naamloze vennootschap en stichting

Vestigingsplaats:

Eindhoven

Deelnemers:

N.V.: gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Best, SRE, Stichting Brainport

Stichting Brainport: Summa College, Fontys Hogescholen, TU Eindhoven, Tilburg University, TNO, gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, SRE, Philips Electronics, Nederland BV, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, Kamer van Koophandel Brabant, VDL Groep, Brainport Industries Coöperatie U.A.

Publiek Belang

Per 1 januari 2013 participeert de gemeente in de vennootschap (als aandeelhouder en financier) én de  stichting Brainport (bestuurlijk). Hiermee wenst de gemeente een bijdrage te leveren aan de (regionale) doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het kader van het uitvoeringsprogramma Brainport 2020: excelleren als Europese toptechnologieregio. Het hogere doel hierbij is het verbeteren van de concurrentiekracht en het verkrijgen van concurrentievoordelen ('competitive advantages') van onze regio, een en ander in het licht van de doelstellingen die zijn geformuleerd in programma 4, Economische Zaken.
De stichting is overigens geen verbonden partij, omdat de gemeente hierin geen financieel belang heeft. De vennootschap is wel een verbonden partij.

Financieel belang

In 2015 is € 182.322 bijgedragen aan deze verbonden partij. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg per 31 december 2015 € 225.056 verdeeld in 14.865 aandelen A en 14.865 aandelen B, elk nominaal groot € 7,57. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 2.973 aandelen A en 2.973 aandelen B. De gemeente beschikt over 139 aandelen A.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2015 € 3.337.068 (31 december 2014: € 3.252.068)
Bron: concept jaarrekening 2015 29-1-2016 Brainport Development N.V.)

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen bedraagt per 31 december 2015 € 2.455.501 (31 december 2014: € 1.988.512)
Bron: concept jaarrekening 2015 29-1-2016 Brainport Development N.V.)

Financieel resultaat

Het resultaat na belasting over 2015 bedraagt € 85.000 (2014: € 281.288) en wordt ten laste van de overige reserves gebracht.
Bron: concept jaarrekening 2015 29-1-2016 Brainport Development N.V.)

Ontwikkelingen

In juni 2015 hebben bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, verenigd in de stichting Brainport, "Brainport Next Generation" als nieuwe strategische koers voor de regio vastgesteld. Ter uitvoering daarvan hebben zij op 17 december jl. een nieuw 'Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020' als concept vastgesteld. Kenmerken voor de nieuwe koers zijn:
- op de bekende randvoorwaarden van groei (people, basics, technology, international') gerichter inzetten';
- maatschappelijke opgaven als aanjager laten dienen voor nieuwe clusters en werkgelegenheid. Deze opgaven zijn ‘Health’, ‘Mobility’, ‘Energy’, ‘Food’, ‘Safety & security’ en ‘Inclusive society’;
- wegblijven van 'blauwdrukken' maar adaptief zijn;
- inwoners als eindgebruikers, bijvoorbeeld in living labs, invlechten in de aanpak. Zo worden innovaties, behalve direct voelbaar en zichtbaar, ook sneller succesvol voor bedrijven.
Hetin 2015 vastgestelde  concept-meerjarenplan 2017-2020 geeft aanleiding om uw raad in 2016 een voorstel te doen over een nieuwe periode van meerjarenfinanciering.

De voor Brainport geraamde post (€ 200.000,-) is in 2015 niet helemaal gebruikt. De reden daarvan is dat in de raming - naast de structurele afdracht van € 182.322, - aan Brainport development N.V. - een budget is opgenomen ten behoeve van kleinere uitgaven die indirect samenhangen met onze voorhoederol in Brainport. Te denken valt aan kosten die voortvloeien uit deelname aan het project Slimste Idee (jaarlijks), de Dutch Technology Week (tweejaarlijks) en het Expat Center. Dit budget is niet volledig gebruikt en wordt daarom in 2016 gedeeltelijk afgeraamd.

Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Rechtsvorm:

Openbaar lichaam op grond van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap de Dommel.

Vestigingsplaats:

Boxtel

Deelnemers:

De gemeenten Boxtel, Schijndel, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren, Sint-Oedenrode, Oisterwijk, Oirschot, Nuenen, Son en Breugel en Best.

WSD is in 1983 voortgekomen uit verschillende sociale werkplaatsen (Boxtel, Schijndel en Vught). WSD is opgericht per 1 januari 1983 als Werkvoorzieningschap de Dommel. WSD ondersteunt mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in hun ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werk. WSD heeft ongeveer 2.000 werknemers (medewerkers en staf & kader). De WSD voert voor de gemeente de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Vanaf 2015 is de Wsw niet meer toegankelijk voor nieuwe klanten. Dit betekent dat de Wsw-populatie van WSD jaarlijks met zo'n 6% afneemt. Dit vraagt om hervorming van de sociale werkvoorziening WSD.

Publiek belang

 • Aan het zittende bestand een dienstbetrekking aanbieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.
 • Andere vormen van gesubsidieerde arbeid uitvoeren of te doen uitvoeren. Het algemeen bestuur van WSD kan hiertoe een of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten. Wat de taak uiteindelijk wordt, is onderwerp van beleidsontwikkeling.

De bewaking van de doelstellingen zal plaatsvinden aan de hand van de vaststelling van de jaarlijkse begroting en werkprogramma. Monitoring zal gebeuren binnen de gebruikelijke Planning en Control cyclus zoals die door de WSD jaarlijks wordt voorgelegd.

Financieel belang

Voor de uitvoering van de Wsw wordt de vanuit het Rijk ontvangen gemeentelijke bijdrage die nodig is voor de financiering van de Wsw doorgesluisd naar WSD. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de integratie-uitkering Sociaal domein. In 2015 is € 3.494.582 bijgedragen aan het werkvoorzieningsschap. Hierin is begrepen een bijdrage van € 16.016 in de bestuurskosten.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2015 € 25.369.000  (31 december 2014: € 24.739.000).
(Bron: jaarrekening 2015 WSD-groep, d.d. 25-2-2016)

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen bedraagt per 31 december 2015 € 3.580.000 31 december 2014: € 4.573.000).
(Bron: jaarrekening 2015 WSD-groep, d.d. 25-2-2016)

Financieel resultaat

Het exploitatieresultaat van WSD inclusief de stichting Blizo (blindenwerkplaats) bedraagt volgens de jaarrekening 2015 € 2.076.000             (2014: € 3.951.000). Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
(Bron: jaarrekening 2015 WSD-groep, d.d. 25-2-2016)

Ontwikkelingen

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de toegang tot de Wsw afgesloten. De Wsw bouwen we vanaf dan geleidelijk af. Dit vraagt om een heroverweging van de positie van SW-bedrijven en dus ook van WSD. Voor de jaren 2015 en 2016 is een transitie-arrangement overeengekomen. Met dit arrangement bepalen we dat we de uitstroom van Wsw-ers compenseren met instroom vanuit de doelgroep Participatiewet. Die periode gebruiken we vervolgens om de herstructurering van de WSD verder vorm te geven.

De WSD had de afgelopen jaren een gezonde exploitatie. Het weerstandsvermogen is op peil en van voldoende omvang. Dit betekent dat WSD tot op heden geen beroep heeft hoeven doen op gemeenten in de vorm van een gemeentelijke bijdrage. ook in 2015 is dit niet het geval geweest.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost  (VRBZO)

Rechtsvorm:

Openbaar lichaam

Vestigingsplaats:

Eindhoven

Deelnemers:

Gemeenten van regio VI SRE

Publiek belang

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) omvat het gebied van de 21 gemeenten in de regio, waarin wordt samengewerkt op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Deze samenwerking is gestoeld op de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr). De Veiligheidsregio beoogt op efficiënte en kwalitatief hoogwaardige wijze samen te werken op de hiervoor genoemde gebieden, onder de verantwoordelijkheid van een regionaal bestuur.

Financieel belang

De kosten van het openbaar lichaam worden gedekt uit bijdragen van het Rijk, zorgverzekeraars, de Politie Brabant-Zuidoost en bijdragen van de gemeenten. De bepaling over en verdeling van de kosten gebeurt door het Algemeen Bestuur van de VRBZO.

Op basis van de begroting 2015 van de VRBZO, was de bijdrage voor Best was in 2015 € 1.297.903

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2015: € 6.878.914 (31 december 2014: € 7.498.078).
(Bron: brief 4 maart 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost)

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen per 31 december 2015: € 14.648.480 (31 december 2014: € 28.666.478).
(Bron: brief 4 maart 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost)

Financieel resultaat

De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van € 4.579.062 (2014: € 3.507.060).
(Bron: brief 4 maart 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost)

Ontwikkelingen

In 2015 zijn veel zaken gebeurt. De brandweerkazerne is voor langere tijd verhuurd aan de VRBZO. Het geschil inzake de gemeenschappelijke regeling is conform raadsbesluit afgerond. De toekomstvisie brandweerzorg is vastgesteld door het AB van de VRBZO, na een zienswijze ronde van de Raad. Het beleidsplan VRBZO is ook vastgesteld, ook na een zienswijze ronde van de Raad. Dit beleidsplan omvat concrete doelstellingen die in regionaal verband gerealiseerd worden. Dit beleidsplan is een meer concrete uitwerking van de Toekomstvisie Brandweerzorg.

In het Integraal VeiligheidsPlan (IVP) zijn zaken opgenomen welke een relatie hebben met het Beleidsplan VRBZO. Deze gezamenlijke beleidsafstemming creëert duidelijkheid naar elkaar toe.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant-Zuidoost

Rechtsvorm:

Openbaar lichaam

Vestigingsplaats:

Eindhoven (lijnsectoren)

Deelnemers:

21 gemeenten in Zuidoost-Brabant

Publiek belang

De GGD Brabant-Zuidoost heeft tot doel het bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de openbare gezondheidszorg en de ambulancezorg. Het ontwikkelen en in stand houden van een gezondheidsdienst is verankerd in de Wet Publieke Gezondheid.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten dragen bij naar rato van het aantal inwoners. In  2015 was de gemeentelijke bijdrage € 466.216 (2014: € 473.102).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2015: € 2.260.000 (31 december 2014: € 2.282.236)
(Bron: conceptjaarrekening 2015 GGD Brabant Zuidoost, dd 29-1-2016)

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen per 31 december 2015: € 14.095.000 (31 december 2014: € 12.592.971)
(Bron: conceptjaarrekening 2015 GGD Brabant Zuidoost, dd 29-1-2016)

Financieel Resultaat

Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een positief resultaat van € 100.000 (2014: € 138.756).

(Bron: conceptjaarrekening 2015 GGD Brabant Zuidoost, dd 29-1-2016)

Ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in 2015 de zeven pijlers van de GGD vastgesteld. Voorafgaand hieraan is de gemeenteraad hierover tijdens een raadsessie uitgebreid geïnformeerd en om input gevraagd. De pijlers zijn:

 • monitoren, signaleren en adviseren
 • uitvoerende taken gezondheidsbescherming
 • publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
 • toezicht houden
 • jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
 • ambulancezorg


Verkoop De Callenburgh

In 2015 is de verkoopakte bij de notaris gepasseerd.

Toekomstige positionering Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Tot op heden was de Veiligheidsregio (VR) vergunninghouder voor de RAV in de regio Brabant-Zuidoost, terwijl de rijdienst is ondergebracht bij de GGD. In 2018 wordt de vergunning voor de ambulancezorg opnieuw verleend op basis van een aanbestedingsprocedure. De besturen van de VR en de GGD vinden het belangrijk dat de vergunning voor de ambulancezorg in publieke handen blijft. Met het oog op versterking van de uitgangssituatie voor aanbesteding is in 2015 besloten om de RAV-activiteiten van de VR over te dragen naar de GGD met ingang van 1 januari 2016. De VR blijft nog wel vergunninghouder tot 1 januari 2018.

Reactief toezicht Wmo

Reactief toezicht op basis van de Wmo is belegd bij de GGD, voorlopig voor de jaren 2015 en 2016. Aan de hand van een evaluatie in 2016 zal bekeken worden of deze taken naar tevredenheid worden uitgevoerd en of het wenselijk is om deze uit te breiden met proactief toezicht.

Pubercontactmoment

Besloten is om het pubercontactmoment met ingang van 2016 niet langer als contracttaak, maar als gemeenschappelijke taak uit te voeren. Gemeenten ontvangen van het rijk een bijdrage voor deze taak. Voor de verdeling van de kosten over de gemeenten wordt de verdeelsleutel van VWS gehanteerd. De bijdrage wordt in 2016 verrekend via de inwonersbijdrage.

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013

Rechtsvorm:

Bestuursconvenant

Vestigingsplaats:

Eindhoven

Deelnemers:

De gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre

Publiek belang

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2013 ingestemd met het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 als opvolger van het Convenant regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven 2005.
In het convenant zijn afspraken gemaakt op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Het convenant kan worden gezien als een basis voor de samenwerking met het perspectief van een mogelijke intensivering en verbreding in de toekomst.

De samenwerking is primair publiek, maar heeft mede als doel om coproductie en cocreatie met marktpartijen en andere belanghebbenden mogelijk te maken. De samenwerking is flexibel, maar tegelijk ingebed en goed verankerd. De nadruk ligt op organiseren en niet op de organisatiestructuur.

Financieel belang

In het convenant is sprake van een nieuw financieringsinstrumentarium. Dit is een instrument zonder voeding vooraf. Het doel is samen te werken aan een programmatisch kader voor zowel de stimulering van private investeringen als de publieke voorzieningen.
Gezamenlijke financiering voor programmatische investeringen wordt in voorkomende gevallen via separate besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd.

Eigen vermogen

Niet van toepassing

Vreemd vermogen

Niet van toepassing

Financieel resultaat

Niet van toepassing

Ontwikkelingen

De afspraken uit het convenant worden uitgevoerd.

N.V.  Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Rechtsvorm:

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats:

Den Haag

Deelnemers:

De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Publiek belang

Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen van de burger, waardoor de bank essentieel is voor de publieke taak.

Financieel belang

Per ultimo 2015 zijn er 55.690.720 aandelen uitgegeven, waarvan er 24.570 in bezit zijn van de gemeente.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2015: € 4.163 miljoen (31 december 2014: € 3.582 miljoen)
(Bron: jaarrekening 2015 BNG)

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen per 31 december 2015: € 145.317 miljoen (31 december 2014: € 149.891 miljoen)
(Bron: jaarrekening 2015 BNG)

Financieel resultaat

BNG heeft over 2015 een nettowinst behaald van € 226 miljoen, een toename van € 100 miljoen ten opzichte van 2014. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om, net als in het jaar 2014, 25% van de nettowinst als dividend uit te keren. Voor Best bedraagt het dividend over 2015          € 25.061.
(Bron: jaarrekening 2015 BNG)

Ontwikkelingen

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over het verslagjaar. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Brabant Water N.V.

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch; nevenvestiging te Breda

Deelnemers

De provincie Noord-Brabant is houder van circa 30% van de volgestorte aandelen. De overige volgestorte aandelen zijn in handen van gemeenten.

Publiek belang

De klanten voorzien van kwalitatief goed drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

Financieel belang

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal, waarvan 2.779.595 zijn gestort. In totaal zijn 1.902.279 aandelen in bezit van de gemeenten – waarvan 25.878 van de gemeente – en 877.316 in bezit van Provincie Noord-Brabant.

Het jaarverslag 2015 wordt in juni 2016 verwacht.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2014 was € 483.813.000.
(Bron: jaarrekening 2014 Brabant Water NV)

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen per 31 december 2014 was € 415.793.000.
(Bron: jaarrekening 2014 Brabant Water NV)

Financieel resultaat

Het verslagjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 30.071.000.
(Bron: jaarrekening 2014 Brabant Water NV)

Ontwikkelingen

Brabant Water is begonnen aan haar derde zogenoemde planperiode, die loopt van 2012 tot en met 2016. Om invulling te geven aan de koers van deze derde Planperiode worden op ieder niveau en voor elke sector de doelstellingen nader uitgewerkt. Een aantal van deze doelstellingen is verwerkt in programmalijnen: programma’s met als doel gerichte focus van de organisatie, waarin samenhangende projecten en activiteiten zijn samengebracht.
Er zijn vijf strategische programmalijnen gedefinieerd.

 1. Programmalijn GIDS: richt zich op het gerichter, interactiever, digitaal en sneller laten verlopen van klantprocessen
 2. Programmalijn Collega 2016: hierin is een groot aantal projecten gebundeld die bijdragen aan de ontwikkeling van alle Brabant Watermedewerkers en -management
 3. Programmalijn Vitalisatie Brabant Waternet: doel van deze programmalijn is een vitaal distributienet dat klaar is voor de toekomst: betrouwbaar en leveringszeker
 4. Programmalijn Deltaplan Ontharding: doelstelling van het Deltaplan Ontharding is om de versnelling van de bouw van centrale onthardingsinstallaties van Brabant Water op een efficiënte manier uit te voeren.
 5. Programmalijn Waterproductiebedrijf van de Toekomst: Brabant Water investeert in de procesautomatisering van de waterproductiebedrijven.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Rechtsvorm:

Openbaar lichaam

Plaats vestiging:

Eindhoven

Deelnemers:

21 gemeenten, Provincie Noord-Brabant

Publiek belang

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is opgericht op 31 januari 2013. De ODZOB is de uitvoeringsorganisatie van een gemeenschappelijke regeling van Provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten. De dienst heeft de juridische vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De omgevingsdiensten zijn opgericht, op basis van afspraken tussen Rijk, IPO en VNG, om de kwaliteit van de vergunningverlening aan bedrijven en het toezicht op deze (milieu)vergunningen en handhaving te verhogen. Via de omgevingsdiensten wil het kabinet versnippering van VTH-taken (vergunningverlening/toezicht/handhaving)beperken en nastreven dat de uitvoering overal op dezelfde manier verloopt.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente Best voor het uitvoeren van alle VTH-taken was in 2015: € 308.380.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2015: € 1.576.541 (31 december 2014: € 1.033.316).
Bron: concept jaarrekening 2015 ODZOB

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen per 31 december 2015: € 6.265.301 (31 december 2014: € 6.754.377)
Bron: concept jaarrekening 2015 ODZOB

Financieel Resultaat

Het verslagjaar 2015 is afgesloten met een resultaat van € 543.226 (2014: € 631.194)
Bron: concept jaarrekening 2015 ODZOB

Ontwikkelingen

De ODZOB is eind 2015 verhuisd naar een andere locatie. Hiermee is een flinke verlaging van de structurele kosten bewerkstelligd.
Vanaf 2017 kan de ODZOB voor de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, alle taken, die vallen binnen het huidige ontwerp van de toekomstige Omgevingswet integraal voor hen uitvoeren.

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant

Rechtsvorm:

Stichting

Vestigingsplaats:

Oirschot

Deelnemers:

18 gemeenten van de provincie Noord-Brabant

Publiek belang

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) is opgericht op initiatief van tien gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het bureau heeft zich ontwikkeld tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop.
Het doel: meer doen met minder. Door kennis van de markt en innovatieve inkoopprocedures, helpt Bizob gemeenten de beste kwaliteit tegen de beste voorwaarden te verkrijgen.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente in 2015 was € 110.000 (2014: € 103.680)
Bron: jaarrekening BIZOB 2015

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2015 was € 1.167.210 (per 31 december 2014: € 1.314.743)
Bron: jaarrekening BIZOB 2015

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen per 31 december 2015 was € 387.838 (31 december 2014: € 323.831)
Bron: jaarrekening BIZOB 2015

Financieel Resultaat

Het verslagjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 482.982 (2014: € 591.596).

Ontwikkelingen