Het maximum voor inkomens in de publieke en semipublieke sector is geregeld in de Wet normering
topinkomens (WNT). De hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen mocht in 2015 maximaal
130% van het ministersalaris bedragen (maximaal €178.000). In Best werken geen functionarissen
met een bezoldiging die boven deze norm uitstijgt. De WNT-norm wordt dan ook niet overschreden.
Verder regelt de wet dat de bezoldiging van in de wet genoemde topfunctionarissen openbaar
gemaakt wordt in de jaarrekening.

Dit betreft in de gemeente Best de volgende functionarissen:

Naam

M.J.H.J. Baijens

C.M.M. Noordman

Functie

Raadsgriffier

Gemeentesecretaris

Bezoldiging

Aanvang dienstverband

1 april 2003

1 januari 2010

Einde dienstverband

n.v.t.

n.v.t.

Omvang dienstverband

36 uur

36 uur

Bruto beloning (salaris inclusief vakantietoelage, eindejaarsuitkering en overige emolumenten

€ 78.076,46

€ 105.616,98

De belastbare variabele onkostenvergoedingen

€ 1.136,36

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn (werkgeverafdrachten pensioen, VUT-fonds en arbeidsongeschiktheid)

€ 11.035,62

€ 14.918,46

Uitkeringen wegens einde dienstverband

n.v.t.

n.v.t.

Totaal

€ 90.248,44

€ 120.535,44

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
In het jaar 2015 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband gedaan aan
topfunctionarissen binnen de gemeente Best. Aan overige medewerkers zijn geen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband gedaan welke de WNT norm voor 2015 overschrijden.