INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2015

2015

2015

2015

Omschrijving

Res.

Product

gewijzigde

realisatie

afwijking

gebied

begroting

Incidentele lasten

Programma 1

Doorontwikkeling raad (rest. budget rekenkamerfunctie)

1.1

01.01

20.000

0

20.000

Meerwerk accountantscontrole 2014

1.1

01.01

62.930

62.930

0

Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie

1.1

01.05

104.649

50.525

54.124

187.579

113.455

74.124

Programma 2

Externe veiligheid

2.1

02.01

15.125

0

15.125

Actualisatie vergunningenbestand Drank en horecawet

2.1

02.02

8.977

12.992

-4.015

24.102

12.992

11.110

Programma 3

Evaluatie dimmen en uitzetten openbare verlichting

3.2

03.08

15.000

0

15.000

Toegankelijkheid bushaltes

3.2

03.11

29.314

29.314

0

44.314

29.314

15.000

Programma 4

Project Herinrichting perceel Dieze 2 

4.1

04.02

12.296

10.571

1.725

Centrummanagement 

4.1

04.03

25.000

25.000

0

37.296

35.571

1.725

Programma 5

Vergoeding OZB 2011-2014 aan schoolbestuur

5.1

05.01

110.494

110.494

0

Boekverlies schoolwoningen Wildheuvel 

5.1

05.08

0

301.014

-301.014

110.494

411.508

-301.014

Programma 6

Advieskosten culturele hotspot

6.1

06.01

17.948

18.105

-157

Herstelwerkzaamheden Oirschotseweg 117

6.1

06.06

7.337

8.487

-1.150

Bevordering toerisme

6.2

06.17

13.729

14.400

-671

39.014

40.992

-1.978

Programma 7

Transitiekosten participatie

7.1

07.02

81.237

3.056

78.181

Uitbesteden heronderzoeken

7.2

07.03

50.000

45.110

4.890

131.237

48.166

83.071

Programma 8

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

8.1

08.17

238.799

238.799

0

Extra toiletruimte Buurtvoorziening Vlinderhei

8.1

08.17

6.200

6.200

0

Eenmalige bijdrage verlies GGD

8.1

08.17

26.862

26.862

0

271.861

271.861

0

Programma 9

Convenant gpr gebouw (implementatie digitaal toezicht)

9.1

09.02

24.724

6.080

18.644

Geluidsonderzoeken (geluidsmeetpalen) 

9.1

09.02

49.000

26.090

22.910

73.724

32.170

41.554

Programma 10

Aanleg nutsvoorzieningen woonwagencentrum

10.2

10.05

28.000

0

28.000

Handhaving ruimtelijke regelgeving

10.2

10.05

7.428

3.192

4.236

Project illegaal in gebruik genomen gemeentegrond

10.2

10.05

30.000

0

30.000

65.428

3.192

62.236

Programma 11

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

11.1

11.08

0

-20.091

20.091

Correctie activa vastgoed

11.1

11.08

0

743.134

-743.134

Kwaliteitstoets fiscale labeling

11.1

11.09

10.750

8.025

2.725

10.750

731.068

-720.318

Totaal incidentele lasten

995.799

1.730.289

-734.490

Incidentele baten

Programma 3

3.1

03.02

0

0

0

0

0

Programma 4

4.1

04.02

0

0

0

0

0

Programma 6

Subsidie restauratie De Armenhoef

6.1

06.06

0

5.000

5.000

0

5.000

5.000

Programma 7

Scholing en activering (participatie)

7.1

07.02

0

85.208

85.208

0

85.208

85.208

Programma 11

Vrijval onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

11.1

11.08

0

2.664.269

2.664.269

0

2.664.269

2.664.269

Totaal incidentele baten

0

2.754.477

2.754.477

Saldo

-995.799

1.024.188

2.019.987