Resultaatgebied Werk

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien

Aantal uitkerings-gerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 50 in 2015

55

 • Het lokale werkgeversnetwerk waarmee contact wordt onderhouden is door de aanwezigheid van de jobhunter vergroot.
 • Het  Regionaal Werk Bedrijf is verder vormgegeven door onder andere het inrichten van accountteams voor prioritaire arbeidsmarktsectoren en een werkgeversdienstverleningspunt.
 • Door actieve bemiddeling van het team Re-integratie en de gemeentelijke jobhunter zijn 81 (55 full-time en 26 part-time)uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar werk.

Er is voor een aantal uitkeringsgerechtigden loonkostensubsidie ingezet.
Bij Het Goed, WSD en enkele re-integratiebureaus, maar ook rechtstreeks bij een aantal werkgevers zijn re-integratietrajecten  gestart.

 • Bij diverse werkgevers zijn leer/werkplekken gerealiseerd. In totaal zijn er naast de 20 leer/werkplekken bij Het Goed, 8 nieuwe leer/werkplekken gerealiseerd.
 • Er zijn uitkeringsgerechtigden geholpen bij de start van een eigen bedrijf (Bbz).
 • Er zijn tien Meesterbeurzen voor de re-integratie van 50-plussers ingekocht.    

Aantal uitkerings-gerechtigden dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 35 in 2015

26

 • Voor gedeeltelijke uitstroom zijn dezelfde activiteiten gedaan als voor volledige uitstroom. Het achterblijven van de realisatie ligt deels in het gegeven dat primair ingezet wordt op gedeeltelijke uitstroom. Als blijkt dat volledige uitstroom tot de mogelijkheden behoort, wordt daar op ingezet. De realisatie van volledige en gedeeltelijke uitstroom is bij elkaar opgeteld dan ook bijna conform begroting.

% van de doelgroep loonwaarde van 50% - 80%* stijgt minimaal 10% in loonwaarde ten opzichte van het voorgaande jaar

30% in 2015

Verantwoording in 2016

Ten behoeve van het meten van de indicator in 2016 is gestart met het registreren van alle nieuwe uitkeringsgerechtigden in het in 2015 geïmplementeerde matching- en diagnosesysteem. Van het zittende bestand zijn inmiddels 200 van de uitkeringsgerechtigden opgenomen in het systeem.

% van de meldingen voor een uitkering voor levensonderhoud resulteert in het afzien van een aanvraag van een uitkering

≥ 20% in 2015

8%

De hernieuwde inrichting van de toegang heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het ontbreken van direct contact met de Klantmanager Inkomen / Re-integratie wordt in 2016 herzien en opnieuw  ingericht.

Gemiddeld aantal uitkerings-gerechtigden (PW, IOAW, IOAZ, BBZ)

≤ 430 in 2015

495 (PW 446, IOAW 41, IOAZ 3, BBZ 5)

 • Het beleid inzake de vrijstelling van de arbeidsplicht is herijkt en aangescherpt.
 • De vrijstelling van de arbeidsplicht van uitkeringsgerechtigden is opnieuw beoordeeld.

Ondanks bovenstaande maatregelen is door onderstaande oorzaken de doelstelling niet gerealiseerd:

 • Het achterblijven van de realisatie is deels te verklaren doordat we op 1-1-2015 al te maken hadden met een bestand van 476 klanten.
 • In 2015 hebben we te maken gehad met een sterke toename van IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) aanvragen.      

De uitstroom naar werk is goed, maar wordt o.a. door de hoge instroom vanuit de WW (na-ijleffecten van de recessie) deels teniet gedaan.

Daarnaast zijn er diverse oorzaken te benoemen waarop wij als gemeente geen invloed hebben maar die wel het volume beïnvloeden (verhuizingen, overlijden, scheidingen et cetera).

Uitkeringsgerechtigden doen iets terug voor de samenleving

% van de nieuwe instroom waarvoor deelname aan 'Best doet mee' verplicht is, verricht maatschappelijke nuttige taken

100% in 2015

Verantwoording in 2016.

In 2015 verrichtten 70 klanten een tegenprestatie.

Samen met partners op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn is verdere uitwerking gegeven aan de wijze waarop de tegenprestatie wordt uitgevoerd. Ook is gestart met de uitvoering van de tegenprestatie.

Uitkeringsgerechtigden doen mee aan de samenleving

Aantal inwoners met een loonwaarde van minder dan 30% participeren door middel van arbeid in een beschutte werkomgeving

≥ 6 in 2015

Conform transitiearrangement WSD

De realisatie van dit doel krijgt vorm via het transitiearrangement met WSD. Dit houdt in dat elke SW-medewerker die bij WSD uitstroomt gecompenseerd wordt door nieuwe instroom. In 2015 zijn negen SW-medewerkers uitgestroomd en elf personen ingestroomd. Per saldo zijn daardoor 2 plaatsingen meer gerealiseerd dan er zijn uitgestroomd.