Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten8.3718.6748.6118.248
Baten5.7055.6385.1085.141
Saldo voor bestemming2.6663.0363.5033.107
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves0000
Saldo na bestemming2.6663.0363.5033.107

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Baten en lasten

In het resultaatgebied Inkomen zijn de lasten en baten per saldo € 396.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Lagere uitgaven van (€ 145.000 batig) voor diverse doelgroepen bijstandsuitkeringen inzake gebundelde uitkering van de Participatiewet (PW). Hiervan heeft € 132.000 betrekking op de doelgroep PW. De werkelijke gemiddelde uitkering is € 371 lager dan begroot (450 uitkeringsgerechtigden x €  371 = € 167.000 batig). En er waren 3 uitkeringsgerechtigden meer dan begroot ( 3 x €  11.778 = €  35.000 nadelig).
  • Meer baten van de posten terugvordering, verhaal en boete inzake gebundelde uitkering van de Participatiewet (€  103.000 batig).
  • Hogere uitkering van de gebundelde uitkering inkomensvoorziening WWB, IOA en BBZ  (€ 69.000 batig).
  • Lagere uitgaven met betrekking tot eigen risico bijzondere bijstand (€ 62.000 batig).