Gemeente Best

Jaarstukken 2015

Speerpunten

Onze speerpunten

Jeugdzorg en WMO

Jeugdzorg en WMO

In 2015 heeft de gemeente onder meer de volgende twee wetten ingevoerd: Wmo en Jeugdwet. Daarmee heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen over een groot aantal taken in de ondersteuning aan onze inwoners. Een enorme operatie waarbij de invoering van processen achter de schermen niet altijd vlekkeloos verliep. Inwoners hebben hier nagenoeg geen last van gehad. Inwoners (zowel volwassenen als jeugdigen) die al ondersteuning kregen, ontvingen deze zorg bij dezelfde aanbieder tot eind 2015. Er is tijdig gesproken met hen over de ondersteuning die zij nodig hebben na 2015. Hierbij is gekeken is naar de mogelijkheden die zij zelf hebben. De ondersteuning voor inwoners is dus maatwerk geworden.

Veiligheid en leefomgeving

Veiligheid en leefomgeving

In 2015 is het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 vastgesteld met het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Op basis hiervan is een groot aantal acties opgestart. Inwonersinitiatieven zoals bijvoorbeeld buurtpreventie is actief ondersteund.

Centrumontwikkeling

Centrumontwikkeling

Op 26 november 2015 is de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum feestelijk in gebruik genomen. Deze vernieuwde openbare ruimte werkt als een vliegwiel voor de verdere kwaliteitsverbetering van het centrum. Zo hebben diverse ondernemers verbeteringen aan hun panden aangebracht. Ook verkeert de bouw van het nieuwe verpleeghuis in een vergevorderd stadium. Verder zijn er ideeën voor de verdere ontwikkeling. Zo werken we met z'n allen aan ons bruisende centrum.

Financiën

Financiën

De implementatie van de door het rijk overgehevelde taken binnen het sociaal domein heeft zowel inhoudelijk als administratief veel gevergd in 2015. De afronding van dat proces zal nog enige jaren duren en mogelijk tot incidentele kosten leiden. Het rekeningresultaat 2015 wordt mede gevormd door de resultaten binnen het sociaal domein. Door deze middelen te reserveren is een zorgvuldige voortzetting van de implementatie mogelijk. Daarmee geven we invulling aan het uitgangspunt, dat structurele uitgaven afgedekt dienen te worden door structurele inkomsten en incidentele uitgaven door incidentele middelen.     

Duurzaamheid

Duurzaamheid

We lenen de aarde van onze kinderen en moeten er dus zorgvuldig mee omgaan. De gemeente levert hieraan een bijdrage door te werken aan een afvalloze en energieneutrale samenleving in 2030. Om deze ambitie te bereiken, hebben we in 2015 samen met onze maatschappelijke partners, waaronder de coöperatie Best Duurzaam, een uitvoeringsagenda opgesteld. Er is onder andere gewerkt aan het opzetten van een afvalweg in de Leeuwerik.

Ruimte en bouwen

Ruimte en bouwen

Best is een aantrekkelijke woongemeente met een uitstekende ligging. Met de nieuwe plannen Schutboom, Dijkstraten en Steegsche Velden bouwt Best verder en biedt huidige inwoners en toekomstige inwoners een thuis. In 2015 is het gewenste aantal gerealiseerde woningen niet gehaald. De tekenen van herstel van de woningmarkt zijn echter duidelijk zichtbaar. De gemeente speelt hierop in door maatwerk te leveren bij de verschillende initiatieven. Voorzichtigheid uit financieel oogpunt blijft echter geboden. De noodzakelijke werkzaamheden worden daarom pas uitgevoerd als er zicht is op afname van de bouwkavels.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Cultuur is een smaakmaker in de samenleving en zorgt voor verbinding. Onmisbaar dus. In 2015 hebben we de balans opgemaakt voor wat betreft de aanwezigheid van kunst en cultuur in onze gemeente. Deze balans is verwerkt in de Nota Cultuur en Kunst 2016 en verder. En goede accommodaties zijn voor elke organisatie belangrijk, ook voor culturele instellingen. Daarom kijken we volgend jaar ook of de huidige accommodaties nog aan onze (toekomstige) wensen voldoen.
Met de Adviescommissie Beeldende Kunst is een traject gestart om twee nieuwe kunstwerken aan te schaffen en zijn er afspraken gemaakt over restauratie van de Mol.