Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten4.7135.3238.6764.507
Baten314372372339
Saldo voor bestemming4.3994.9518.3034.168
Stortingen in de reserves01.784866866
Bijdragen uit de reserves4592.7945.3371.287
Saldo na bestemming3.9403.9423.8323.746

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten

In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de lasten € 4.169.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • In 2015 zijn enkele geraamde investeringen niet geheel uitgevoerd. Omdat deze investeringen worden gedekt uit reserves hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het resultaat 2015.

      Hieronder vallen:

- Reconstructie Sint Oedenrodeseweg (€ 694.000)
- Revitalisering de speelheide (€ 170.000)
- wijkrevitalisering Naestenbest (€ 380.000)
- wijkrevitalisering de Leeuwerik (€ 115.000)
- Vervangen armaturen (€ 212.000)
- Moderniseren/verbeteren openbare verlichting (€ 127.000)
- Kwaliteit Beheer openbare ruimte (€ 250.000)

Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld om een gedeelte van dit bedrag, totaal € 1.584.000, over te  hevelen  naar 2016.

Verder zijn onderstaande investeringen niet geheel uitgevoerd :

- Vervanging groen (€ 233.000)
- Krediet verbeteren woonomgeving (€ 80.000)
- Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan (€ 1.500.000)
- Reconstructie de Leeuwerik (€ 50.000)
- Onderhoud Erica,Terraweg, Willem de Zwijgerweg (€ 187.000)

  • In 2015 zijn nog geen uitgaven gedaan voor het beheer van de parkstrook A2 (€ 25.000 batig).
  • De kosten van straatverlichting zijn lager (€ 70.000 batig)
  • De kosten van het groenonderhoud zijn lager onder andere door achterblijven areaaluitbreiding

  (€ 35.000 batig).

  • De kosten van de gemeentereiniging vallen lager uit (€ 55.000 batig).

Baten
In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de baten € 33.000 lager.

Het belangrijkste verschil:

  • Doordat het onderhoud van de Wadi’s (waterafvoer door drainage en infiltratie) in 2015 nog niet nodig was, is er geen bijdrage uit het product riolering en waterzuivering voor onderhoud van de Wadi’s geboekt (€ 18.000 nadelig).
  • In 2015 wordt er minder doorberekend aan de producten afval en riolering (€ 34.000 nadelig)
  • In 2015 is een subsidie ontvangen van in 2014 uitgevoerde verkeersprojecten betreffende fietspaden Sint Oedenrodeseweg (€ 43.000 batig). Omdat verrekening met reserves plaats vindt heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.