Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten6601.5982.0051.729
Baten76464542427
Saldo voor bestemming5841.1331.4641.302
Stortingen in de reserves30000
Bijdragen uit de reserves177497777716
Saldo na bestemming436637687585

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten

In het resultaatgebied Verkeer/Parkeren zijn de lasten € 276.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • In 2015 is het project Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel nog niet geheel uitgevoerd (€ 170.000  batig). Hiervan wordt € 59.500 gedekt vanuit de reserves en heeft daardoor geen gevolgen voor het rekeningresulaat. Het resterende gedeelte € 110.500 wordt gedekt vanuit subsidies en bijdragen door derden. Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen
  • De totale lasten van verkeersplannen zijn lager als gevolg van minder verstrekte subsidie en lagere kosten van diverse projecten en verkeersmaatregelen (€ 71.000 batig). Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld om € 62.000 van dit bedrag over te hevelen voor projecten en verkeersmaatregelen die voortvloeien uit onderzoeken en projectgroepen die in 2015 zijn gestart of gepland en in 2016 worden uitgevoerd.
  • De lasten van verkeersvoorzieningen zijn minder door lagere kosten van elektriciteit en onderhoud (€ 40.000 batig).

Baten
In het resultaatgebied Verkeer/Parkeren zijn de baten € 115.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • In 2015 is het project Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel niet geheel afgerond en in 2016 komen er  nog subsidies en bijdragen voor dit project binnen. (€ 110.500 nadelig)
  • De huurinkomsten van de parkeergarage zijn in 2015 € 10.000 lager dan begroot (nadelig).