Resultaatgebied Verkeer / Parkeren

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Locaties in Best zijn op een goede en logische wijze bereikbaar per fiets (waaronder e-bike), gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer
(Bron: GVVP, 2008)

Geen

-

-

  • De rotonde op het kruispunt Ringweg - Brem is gerealiseerd.
  • De Tormentil is gereconstrueerd.
  • Tussen de Philips Healthcare Campus en de verdere realisatie van de Slowlane is een fietsverbinding gerealiseerd.
  • De belangen voor een goed openbaar vervoer zijn op diverse momenten ingebracht in de regionale agenda waaronder in de inspraakprocedure voor de aanbesteding van het regionale busvervoer.
  • Er is actief geparticipeerd in o.a. InnovA58 en het opstellen van een gezamenlijk voorstel voor de Bereikbaarheid van Zuid-Nederland.

Er is een goede balans tussen de aanwezige parkeervoorzieningen en de behoefte aan parkeerplaatsen
(Bron: GVVP, 2008)

Geen

-

-

  • Er is gestart met de voorbereiding voor een raadsbesluit over de Molenveste.
  • Het voornemen om de in 2014 vast te stellen 'Nota Parkeernormen' op te nemen in de procedure voor het bestemmingplan 'Parapluplan' is nog niet gerealiseerd, vanwege vertraging van het bestemmingsplan Parapluplan.
  • Er is vier keer gebruikt gemaakt van de hardheidsclausule zoals opgenomen in de Nota Parkeernormen 2015.

Goede verkeersveiligheid
(Bron:GVVP, 2008)

Aantal geregistreerde ernstige verkeers-slachtoffers

0

Het aantal geregistreerde ernstige verkeersslachtoffers is niet bekend.
Er zijn in 2015 wel ernstige verkeersslachtoffers gevallen, waardoor het streven niet gehaald is.

  • De eerste projecten uit de  'Lokale aanpak veilig fietsen Best' zijn uitgevoerd, verdere uitvoering vindt plaats in 2016.
  • Er zijn diverse acties financieel ondersteund die onder de noemer 'Maak van de 0 een punt - Jaar van de Senioren' vielen, waaronder de e-bikecursus.