Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten9.4069.91810.3049.637
Baten2.1969648391.006
Saldo voor bestemming7.2108.9539.4648.631
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves390153153153
Saldo na bestemming6.8208.8009.3118.478

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten

In het resultaatgebied Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de lasten € 667.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Ter uitvoering van de motie van 28 september 2015 betreffende de opvang van vluchtelingen is in de periode van 8 november 2015 t/m 12 november 2015 in het kader van crisisnoodopvang een groep van 197 vluchtelingen opgevangen in de sporthal. De extra lasten rechtstreeks verbonden aan de opvang zijn € 74.594 (nadelig). Verwezen wordt naar de raadsinformatiebrief van 18 november 2015 met kenmerk PU15-09064.
  • Het budget faciliteren informele zorg (€ 43.000 batig) is niet geheel benut. Er zijn minder aanvragen voor het mantelzorgcompliment ontvangen dan verwacht.
  • Lagere lasten voor de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen: Wmo rolstoelen (€ 40.000 batig), Wmo woningaanpassingen (€ 70.000 batig),  Wmo begeleiding (€ 123.000 nadelig), hulp bij het huishouden (€ 61.000 batig) en Wmo begeleiding via een PGB (€ 156.000 batig). De Wmo is een openeinderegeling waarbij de gemeente de vraag maar beperkt kan beïnvloeden. Hierdoor is er kans op onder- of overschrijding van budgetten. Met name de post woningaanpassingen is lastig te ramen, omdat één grote woningaanpassing meer in een jaar er al voor kan zorgen dat het budget overschreden wordt. Wmo begeleiding is in 2015 een nieuwe taak voor de gemeente waarbij het overgrote deel van de cliënten onder het overgangsrecht vielen. Hierdoor kunnen er op basis van 2015 geen conclusies worden getrokken voor 2016 en verder voor deze post.
  • Er is niet veel gebruik gemaakt van het budget huishoudelijke hulp toelage (€ 254.000 batig). De veranderde werkwijze op het gebied van huishoudelijke hulp is voor bestaande cliënten pas na juli 2015 ingegaan. Daardoor was het voor deze cliënten ook pas na deze datum aantrekkelijk om gebruik te maken van de regeling. Het is een eenmalig budget bedoeld voor de jaren 2015 en 2016.
  • Verwachte restitutie van de verstrekte subsidie aan Stichting Zuidzorg (€ 80.000 batig).
  • Lagere lasten voor WMO ondersteunende begeleiding psychosociaal (€ 97.000 batig).

Baten

In het resultaatgebied Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn de baten € 167.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

  • In de raadsinformatiebrief van 18 november 2015 met kenmerk PU15-09064 was aangegeven dat er een bijdrage ontvangen zou worden van € 32.000 vanwege de crisis noodopvang. Omdat vanuit diverse gemeenten (waaronder Best) is aangegeven dat de toegekende vergoeding onvoldoende was om de kosten te dekken, is door het Centraal Orgaan voor de opvang van Asielzoekers besloten om de vergoeding aan gemeenten te verhogen naar € 100 per persoon per dag. Hierdoor is in plaats van de oorspronkelijke € 32.000 een vergoeding van € 68.966 (batig) ontvangen. Per saldo bedroegen de extra lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 € 5.628
  • Meer inkomsten uit de eigen bijdragen voor de Wmo maatwerkvoorzieningen (€ 158.000 batig). Voor de Wmo maatwerkvoorzieningen geldt, met uitzondering van rolstoelen en voorzieningen voor inwoners jonger dan 18 jaar, een eigen bijdrage. Door de uitbreiding van de Wmo met de nieuwe taak begeleiding zijn de hogere inkomsten te verklaren.
  • Lagere huuropbrengsten Bestwijzer (€ 44.000 nadelig).