Resultaatgebied Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Inwoners leven niet op straat
(Bron: Beleidsnota Wmo 2012-2015)

Geen

-

-

Er is per casus maatwerk geboden om dak- en thuisloosheid te voorkomen.

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en wonen
(Bron: Beleidsnota Wmo 2012-2015 en Beleidsakkoord 2014-2018)

% ouderen (65+) dat aangeeft weinig regie over het eigen leven te hebben

<5% in 2016

n.v.t.
Rapportage via jaarrekening 2016

 • Op regionaal niveau is er met zorgverzekeraars CZ en VGZ gesproken. Er zijn afspraken gemaakt over het organiseren van samenhangende en integrale zorg en ondersteuning. Er is wederzijds kennis gedeeld en afgestemd over afbakeningskwesties.
 • Samen met zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties is de ontwikkelagenda uitgevoerd  waardoor de ondersteuning die wordt geboden op basis van de nieuwe Wmo is verbeterd en vernieuwd. Er is gewerkt aan een goede implementatie van de nieuwe Wmo-taak begeleiding in de praktijk voor zowel de gemeente, de zorgaanbieder als de cliënt.
 • Met nieuwe Wmo-cliënten en cliënten die vallen onder het overgangsrecht zijn er gesprekken gevoerd over passende ondersteuning op basis van de Wmo 2015.
 • Er zijn bestuursopdrachten vastgesteld waarmee richting wordt gegeven aan het opstellen van het beleid 'Maatschappelijke ondersteuning en zorg' en 'Wonen met zorg'. Het beleid zelf is nog niet uitgevoerd.

% cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning  Wmo veel of redelijk bijdraagt aan zelfstandig kunnen blijven wonen

>83% in 2015

De indicator is niet exact gemeten, maar er is in het Wmo klanttevredenheids-onderzoek een vergelijkbare vraag gesteld: namelijk of men tevreden is over de manier waarop de ondersteuning/het hulpmiddel bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen; 98% is hier (zeer) tevreden
over

Inwoners weten de weg te vinden naar (correcte informatie over) ondersteuning als ze dit nodig hebben en ervaren dit als positief
(Bron: Beleidsnota Wmo 2012-2015)

% volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65+) dat informatie wil over één of meerdere Wmo-voorzieningen, maar niet weet waar deze te verkrijgen

respectievelijk <6%
 en
 <15% in 2016

n.v.t.
Rapportage via jaarrekening 2016

 • Samen met partners is het klantproces uitgevoerd binnen het Ondersteuningsteam Bestwijzer en specialistenteam. Dit klantproces is continu gemonitord, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
 • Er is gewerkt volgens de mandaatregeling en tussentijds geëvalueerd. De mandaatregeling is in 2015 niet bijgesteld.
 • Inventarisatie van wensen voor een sociale kaart heeft opgeleverd dat er geen behoefte is aan een traditionele, aanbodgerichte vorm van een sociale kaart. Een moderne, vraaggerichte vorm van een sociale kaart sluit beter aan bij de behoeften. Er zijn veel ontwikkelingen en mogelijkheden op dit gebied. Er moet daarom goed onderzocht worden waar de sociale kaart aan moet voldoen voor zowel professionals als inwoners en wat de aanschaf en implementatie met zich meebrengt op het gebied van kosten, beheer etc. Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. In de tussentijd beschikt het ondersteuningsteam en specialistenteam wel over overzichten van de producten en de aanbieders die zij kunnen inzetten.
 • Er is een visie op cliëntondersteuning vastgesteld. Uitgangspunt is dat inwoners zich in eerste instantie gesteund/ondersteund worden door hun eigen sociale omgeving. Als cliëntondersteuning op deze wijze niet te organiseren is, kunnen inwoners terugvallen op cliëntondersteuning zoals die vanuit de lokale basisstructuur aangeboden wordt (vrijwilligers/professionals).

Rapportcijfer dat inwoners geven voor het contact met de gemeente bij een ondersteunings-vraag op grond van de Wmo

>7,8 in 2015

7,5
(gemiddeld rapport-cijfer in 60 referentie-gemeenten is 7,2)

Inwoners kunnen zelfstandig deelnemen aan activiteiten en kunnen participeren in de samenleving
(Beleidsnota Wmo 2012-2015)

% Wmo-cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning veel of redelijk bijdraagt aan het meedoen in de maatschappij

>73% in 2015

Er is in het onderzoek een vergelijkbare
vraag gesteld, namelijk of men tevreden is over de manier waarop
de ondersteuning / het hulpmiddel bijdraagt aan het meedoen aan
de maatschappij; 95% is hier (zeer) tevreden over.

 • Inwoners die een beroep doen op ondersteuning op grond van de Wmo zijn nog niet gestimuleerd tot deelname aan het programma 'Best doet mee' aangezien de focus hier met name lag op de verplichte deelname van uitkeringsgerechtigden.
 • Er is een nieuw contract afgesloten voor de levering van hulpmiddelen in het kader van de Wmo (vanaf 2016).
 • Met betrekking tot inclusief beleid is bij het ontwikkelen en uitvoeren ervan in meer of mindere mate rekening gehouden met (de mogelijke) participatie van gehandicapten. Daarnaast is een project gestart om inclusief beleid op structurele wijze deel uit te laten maken van het gemeentelijk handelen.

Mantelzorgers raken niet overbelast
(Bron: Beleidsnota Wmo 2012-2015)

De score van de ervaren overbelasting van mantelzorgers op de EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg)

< 4,0 in 2015

De (over)belasting van mantelzorgers is in het onderzoek op een andere manier gemeten. Er is aan mantelzorgers gevraagd hoe belast zij zich tijdens het
afgelopen jaar voelden toen ze mantelzorg gaven:

 • 2% voelde zich overbelast
 • 7% voelde zich zeer zwaar belast
 • 21% voelde zich tamelijk zwaar belast
 • 41% voelde zich enigszins belast
 • 28% voelde zich niet of nauwelijks belast
 • Er is uitvoering gegeven aan een nieuwe regeling die zorgt voor een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers.
 • In samenwerking met het platform dementie is er gewerkt aan acties die bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap voor dementerenden en hun mantelzorgers. Er is onder meer een start gemaakt met DemenTalent en gewerkt wordt aan bewustwording bij winkeliers.

Er is een rijk vrijwilligersleven in Best
(Bron: Beleidsnota Wmo 2012-2015)

% Volwassenen (18-64 jaar) en ouderen (65+) dat vrijwilligerswerk doet

respectievelijk
 >27% en >30% in 2016

n.v.t.
Rapportage via jaarrekening 2016

Binnen het sociaal domein zijn initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan en uitgevoerd worden, zonder aansturing van professionals maar gestimuleerd en gefaciliteerd. Onder meer door subsidiëring en door mee te denken over de realisatie.

Inwoners zijn tevreden over de leefbaarheid in de buurt, wijk en gemeente
(Bron: Beleidsnota Wmo 2012-2015)

Oordeel inwoners  over de kwaliteit en de
leefbaarheid van de woonomgeving

> 7,5 in 2017

Het cijfer komt beschikbaar in de jaarrekening van 2017

 • Er is een aftrap geweest van het drie sterren-dossier beleid maatschappelijke accommodaties. Het presidium heeft besloten om de planning  van het dossier uit te stellen.
 • Inwoners en professionals werden uitgedaagd mee te denken over en te werken aan het verbeteren van de directe leefomgeving (buurt bestuurt: Naastenbest). Samen met bewoners zijn diverse werkgroepen (geluid, hangjongeren, hondenpoep en parkeren) actief geweest. Na een voorzichtig begin van bewoners en betrokken medewerkers van gemeente en welzijnsinstelling stagneerde het gezamenlijk proces. De contacten tussen bewoners en organisaties in de omgeving zijn verbeterd. Algemeen kan geconstateerd worden dat in dit project het vertrouwen van bewoners in de gemeente nauwelijks werd versterkt. Voor de gemeentelijke organisatie heeft dit project wel inzichten opgeleverd voor verbetering van het gemeentelijke proces.

Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor
en zijn actief betrokken bij hun buurt/wijk
(Bron: Beleidsnota Wmo 2012-2015)

% Actieve inwoners bij buurtverbetering  

15% in 2017

Het cijfer komt beschikbaar in de jaarrekening van 2017

De revitalisering van Speelheide, waarbij de betrokkenheid van de wijkbewoners groot was, werd grotendeels afgerond.
Bij diverse kleinere ingrepen in de openbare ruimten werden de omwonenden en direct belanghebbenden actief betrokken.
De acties uit het project 'eigen kracht en burgerkracht' maken onderdeel van de uitvoeringsnotitie bewonersparticipatie.

Oordeel inwoners  over de sociale cohesie

> 6,6 in 2018

Het cijfer komt beschikbaar in de jaarrekening van 2018

Jeugdigen in Best
leven gezond (Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016)

% Jeugdigen onder de 16 dat al eens alcohol heeft gedronken

<40% in 2015

Rapportage via 1e TTR  2016.

 • Er zijn, onder coördinatie van de lokale werkgroep Laat je niet Flessen, verschillende activiteiten uitgevoerd gericht op alcoholpreventie zoals: 40Dagen Zonder Alcohol, De Tent, bierviltjesactie.
 • Er heeft een Cool Choice Day plaatsgevonden voor leerlingen van het Heerbeeckcollege. Deze interventie is gericht op weerbaarheid in relatie tot alcohol en roken.
 • Tijdens een avond van de ouderraad op het Heerbeeckcollege zijn ouders voorgelicht over alcohol en drugs.

% 'Binge' drinkers onder drinkende jongeren van 12-18 jaar

<71% in 2015

Rapportage via 1e TTR 2016

% jeugdigen van 12- 18 jaar dat waterpijp rookt

<18% in 2015

Rapportage via 1e TTR 2016

 • Zowel op de website van Beste Betsy als op de jongerenwebsite is informatie verstrekt over de schadelijke gevolgen van (waterpijp) roken.

% niet-rokers onder jeugdigen van 12-18 jaar

>86% in 2015

Rapportage via 1e TTR 2016