Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten3.3702.7885.99110.514
Baten54.48043.00642.78445.922
Saldo voor bestemming-51.110-40.218-36.794-35.408
Stortingen in de reserves31.5795.9855.9853.946
Bijdragen uit de reserves3.9465.10010.3088.192
Saldo na bestemming-23.478-39.332-41.117-39.653

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Conform de erratalijst behorende bij de programmarekening 2014 zijn bovengenoemde cijfers onder het kopje 'Realisatie 2014'  als volgt gewijzigd:
Stortingen in de reserves     21.602
Saldo na bestemming      -33.455
Het was namelijk niet toegestaan om het rekeningsaldo 2014 van € 9.976.771 op te nemen onder stortingen in de reserves.

Het rekeningresultaat over 2015 bedraagt € 3.779.000 positief. Dit saldo is verantwoord onder lasten. Het saldo na resultaatbestemming wordt in de balans verantwoord onder het eigen vermogen. Na besluitvorming door de raad over de bestemming van dit resultaat wordt dit resultaat verrekend met de betreffende reserve.

Lasten
In het resultaatgebied Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 744.000 hoger. Inclusief verantwoording van het rekeningresultaat zijn de lasten € 4.523.000 hoger.

De belangrijkste verschillen:

 • Voordelig rekeningresultaat 2015 € 3.779.000 (nadelig).
 • Geraamd nadelig begrotingssaldo € 294.000 (nadelig)

Begrotingssaldo na tweede tussentijdse rapportage werd geraamd op negatief € 294.000.

 • De toegevoegde rente aan de voorzieningen is € 85.000 hoger dan geraamd (nadelig). Per saldo is dit voor het product reserves en voorzieningen budgettair neutraal (zie baten).
 • In 2015 is onder dit resultaatgebied een incidenteel voordeel ingeboekt van € 50.000 (nadelig) vanwege een lagere inflatiecorrectie. Dit voordeel wordt verspreid gerealiseerd over alle resultaatgebieden.
 • In 2015 is er sprake van een lagere toerekening van apparaatskosten aan investeringskredieten van
  € 67.000 (nadelig). Dit wordt met name veroorzaakt doordat er uren toegerekend zijn aan projecten waarvan de kosten ten laste van de exploitatie komen.
 • In 2015 is de onderuitputting personeelslasten niet volledig aangewend voor inhuur van externen. Als gevolg hiervan is er per saldo sprake van een voordeel van € 178.000 op de personeelslasten. Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld hiervan een bedrag van totaal € 145.000 over te hevelen naar 2016.
 • Voor werknemers die ouder zijn dan 62 jaar is een premiekorting ontvangen. Dit betreft een belastingtechnische maatregel ter verhoging van inzetbaarheid van 62-plussers. Dit geld dient daarom gereserveerd te blijven voor dit specifieke doel. Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld dit budget van € 42.000 (batig) over te hevelen naar 2016.
 • In 2015 zijn enkele investeringen op kostenplaatsen niet geheel uitgevoerd. Omdat deze investeringen worden gedekt uit reserves hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het resultaat 2015. Het betreft in totaal € 274.000 (batig):

  De belangrijkste zijn:
  - Lagere kapitaalslasten automatisering € 189.000
  - Aanschaf module verplichtingen € 50.000
  - Digitalisering bouwvergunningen € 35.000

 • In het kader van het project 'Professionalisering beheer gemeentelijk vastgoed' is er een controle uitgevoerd op de activa van onze gemeente. Uit dit onderzoek blijkt dat in totaal een bedrag van € 743.000 aan activa niet meer in bezit is van onze gemeente. Dit betekent dat deze activa gecorrigeerd moet worden (€ 743.000 nadelig). Hier staat een dekkingsreserve tegenover van € 465.000 die vrijvalt. Per saldo betekent dit een nadelig effect op het resultaat 2015 van € 278.000.

Bij resultaatbestemming wordt voorgesteld om het bedrag van € 50.000 voor de aanschaf van de module verplichtingen en het bedrag van € 35.000 voor de digitalisering bouwvergunningen over te hevelen naar 2016.

Baten
In het resultaatgebied Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 3.138.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

 • Compensabele btw afval en riolering € 102.000 (nadelig).

In 2015 hebben er minder uitgaven met betrekking tot afval en riolering plaatsgevonden dan geraamd. Dit betekent dat er minder compensabele btw ontvangen is.

 • Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 348.000 (batig). Hiervan heeft een bedrag van € 155.000 betrekking op afrekeningen over 2013 en 2014.   
 • Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen € 259.000 (batig).

Per saldo is dit voor het product reserves en voorzieningen budgettair neutraal omdat deze rente binnen dit product toegevoegd wordt aan de voorzieningen tegen contante waarde (€ 85.000) en via resultaatbestemming toegevoegd wordt aan de reserves (€ 174.000). Het uiteindelijke renteresultaat komt tot uitdrukking in het product financiering.

 • Renteresultaat € 70.000 (nadelig).

Het nadelige renteresultaat wordt veroorzaakt doordat de verspreide percelen en panden niet meer opgenomen mogen worden onder de grondexploitatie. De rentelasten (€ 86.000) komen ten laste van de exploitatie.

 • Vrijval onderhoudsvoorzieningen € 2.664.000 (batig).

In het najaar 2015 is er een verbetertraject ingezet op diverse financiële onderdelen en processen. Ook de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen maakt onderdeel uit van dit verbetertraject. Een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd, echter zijn deze nog niet toereikend om aan de vereisten voor het vormen van een voorziening te voldoen. Daarom wordt voorgesteld om de onderhoudsvoorzieningen als reserve op te nemen. De vrijval van deze voorziening komt ten gunste van de exploitatie. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze vrijval te storten in een bestemmingsreserve.

Daarnaast worden verschillen veroorzaakt door mutaties die niet van invloed zijn op het saldo na bestemming zoals een lagere storting van € 2.270.000 uit de reserve toekomstige vernieuwing Best in de dekkingsreserve brede 16-klassige school.

Voor de overige verschillen wordt verwezen naar de specificatie baten algemene dekkingsmiddelen.

Aanwending post onvoorzien

Gewijzigde begroting 2015

Primitieve begroting

46.269

Advieskosten Culturele hotspot (1e tussentijdse rapportage 2015)

-17.948

Kwaliteitstoets fiscale labeling (1e tussentijdse rapportage 2015)

-10.750

Meerkosten accountantscontrole (2e tussentijdse rapportage 2015)

-17.571

Saldo post onvoorziene uitgaven

0

Door wijziging van de begroting zijn bovenstaande posten opgenomen bij de betreffende programma's.

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen
Bedragen in duizenden euro’s

Specificatie algemene  
dekkingsmiddelen

Realisatie

Vastgestelde begroting

Gewijzigde
begroting

Realisatie

2014

2015

2015

2015

Lokale heffingen

Opbrengst OZB

4.624

4.884

4.807

4.793

Opbr. bouwgrondbelasting

8

4

4

4

Opbr. precariobelasting

76

89

89

72

Opbr. toeristenbelasting

12

12

12

14

Opbr. reclamebelasting

55

60

60

55

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

20.215

18.515

18.632

18.980

Decentralisatie-uitkering:
- combinatiefuncties

0

94

94

94

- centra jeugd en gezin

0

628

0

0

Integratie-uitkering Wmo

2.511

1.797

1.860

1.860

Integratie-uitk. sociaal domein:
- Wmo 2015

0

2.821

2.796

2.800

- Jeugd

0

4.246

4.253

4.249

- Participatie

0

3.865

3.917

3.917

Dividend

Dividenduitkering BNG

31

31

14

14

Saldo financieringsfunctie

Renteresultaat

813

979

979

909

Overige

Bespaarde rente reserves

1.917

2.312

2.312

2.543

Bespaarde rente reserves
met inkomensfunctie

748

726

726

743

Vrijval voorzieningen

17.691

0

0

0

Vrijval onderhoudsvoorz.

2.990

0

0

2.664

Inkomsten commerciële
buitenreclame

35

36

36

37

Overige baten

2.754

1.907

2.193

2.174

Totaal baten

54.480

43.006

42.784

45.922

RECAPITULATIE PROGRAMMA 1 TOT EN MET 11

Programma's /

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie in de reserves

Resultaat

resultaatgebieden

Realisatie 

Gewijzigd

Realisatie

Realisatie 

Gewijzigd

Realisatie

Realisatie 

Gewijzigd

Realisatie

2014

2015

2015

2014

2015

2015

2014

2015

2015

Algemeen bestuur

Lasten

4.207.103

4.273.761

4.416.529

0

0

0

4.207.103

4.273.761

4.416.529

Baten

-858.983

-903.205

-725.137

-111.014

-126.023

-76.519

-969.997

-1.029.228

-801.656

Saldo

3.348.120

3.370.556

3.691.392

-111.014

-126.023

-76.519

3.237.106

3.244.533

3.614.873

1.1 - Bestuur

Lasten

4.207.103

4.273.761

4.416.529

0

0

0

4.207.103

4.273.761

4.416.529

Baten

-858.983

-903.205

-725.137

-111.014

-126.023

-76.519

-969.997

-1.029.228

-801.656

Saldo

3.348.120

3.370.556

3.691.392

-111.014

-126.023

-76.519

3.237.106

3.244.533

3.614.873

Integrale veiligheid

Lasten

2.861.949

2.651.161

2.627.625

0

0

0

2.861.949

2.651.161

2.627.625

Baten

-158.559

-195.860

-140.916

-48.827

-43.576

-43.576

-207.386

-239.436

-184.492

Saldo

2.703.389

2.455.301

2.486.708

-48.827

-43.576

-43.576

2.654.562

2.411.725

2.443.132

2.1 - Openbare orde en veiligheid

Lasten

2.861.949

2.651.161

2.627.625

0

0

0

2.861.949

2.651.161

2.627.625

Baten

-158.559

-195.860

-140.916

-48.827

-43.576

-43.576

-207.386

-239.436

-184.492

Saldo

2.703.389

2.455.301

2.486.708

-48.827

-43.576

-43.576

2.654.562

2.411.725

2.443.132

Verkeer en openbare ruimte

Lasten

5.372.883

10.681.219

6.235.339

29.641

865.602

865.602

5.402.524

11.546.821

7.100.941

Baten

-389.574

-914.120

-765.970

-636.705

-6.113.770

-2.003.747

-1.026.278

-7.027.890

-2.769.717

Saldo

4.983.310

9.767.099

5.469.369

-607.064

-5.248.168

-1.138.145

4.376.246

4.518.931

4.331.224

3.1 - Verkeer / Parkeren

Lasten

659.971

2.005.390

1.728.800

29.641

0

0

689.612

2.005.390

1.728.800

Baten

-75.918

-541.756

-427.107

-177.393

-776.917

-716.363

-253.311

-1.318.673

-1.143.470

Saldo

584.053

1.463.634

1.301.693

-147.752

-776.917

-716.363

436.301

686.717

585.330

3.2 - Openbare ruimte

Lasten

4.712.912

8.675.829

4.506.539

0

865.602

865.602

4.712.912

9.541.431

5.372.141

Baten

-313.655

-372.364

-338.863

-459.312

-5.336.853

-1.287.384

-772.967

-5.709.217

-1.626.247

Saldo

4.399.257

8.303.465

4.167.676

-459.312

-4.471.251

-421.782

3.939.945

3.832.214

3.745.894

Economische zaken

Lasten

799.357

798.469

799.879

0

0

0

799.357

798.469

799.879

Baten

-293.043

-276.743

-279.310

0

-25.000

-24.368

-293.043

-301.743

-303.678

Saldo

506.314

521.726

520.569

0

-25.000

-24.368

506.314

496.726

496.201

4.1 - Economische zaken

Lasten

799.357

798.469

799.879

0

0

0

799.357

798.469

799.879

Baten

-293.043

-276.743

-279.310

0

-25.000

-24.368

-293.043

-301.743

-303.678

Saldo

506.314

521.726

520.569

0

-25.000

-24.368

506.314

496.726

496.201

Jeugd en Onderwijs

Lasten

3.708.646

8.715.238

9.103.099

6.120

0

301.014

3.714.766

8.715.238

9.404.113

Baten

-482.454

-837.374

-1.060.462

-748.491

-950.371

-1.245.265

-1.230.945

-1.787.745

-2.305.727

Saldo

3.226.192

7.877.864

8.042.637

-742.372

-950.371

-944.251

2.483.820

6.927.493

7.098.386

5.1 - Jeugd en Onderwijs

Lasten

3.708.646

8.715.238

9.103.099

6.120

0

301.014

3.714.766

8.715.238

9.404.113

Baten

-482.454

-837.374

-1.060.462

-748.491

-950.371

-1.245.265

-1.230.945

-1.787.745

-2.305.727

Saldo

3.226.192

7.877.864

8.042.637

-742.372

-950.371

-944.251

2.483.820

6.927.493

7.098.386

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

5.094.747

5.396.411

4.683.240

160.000

199.893

200.418

5.254.746

5.596.304

4.883.659

Baten

-1.362.073

-1.127.828

-1.104.357

-1.096.819

-1.461.601

-952.608

-2.458.893

-2.589.429

-2.056.964

Saldo

3.732.674

4.268.583

3.578.884

-936.819

-1.261.708

-752.190

2.795.854

3.006.875

2.826.694

6.1 - Cultuur

Lasten

1.819.557

1.663.739

1.521.534

0

0

525

1.819.557

1.663.739

1.522.059

Baten

-229.646

-174.644

-169.598

-162.554

-154.864

-86.264

-392.200

-329.508

-255.862

Saldo

1.589.912

1.489.095

1.351.935

-162.554

-154.864

-85.739

1.427.358

1.334.231

1.266.196

6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

3.275.189

3.732.672

3.161.707

160.000

199.893

199.893

3.435.189

3.932.565

3.361.600

Baten

-1.132.427

-953.184

-934.758

-934.266

-1.306.737

-866.344

-2.066.693

-2.259.921

-1.801.102

Saldo

2.142.762

2.779.488

2.226.949

-774.266

-1.106.844

-666.451

1.368.496

1.672.644

1.560.498

Werk en Inkomen

Lasten

13.283.849

13.559.744

13.063.829

0

0

0

13.283.849

13.559.744

13.063.828

Baten

-9.884.088

-5.107.528

-5.252.351

0

0

0

-9.884.089

-5.107.528

-5.252.351

Saldo

3.399.760

8.452.216

7.811.478

0

0

0

3.399.760

8.452.216

7.811.478

7.1 - Werk

Lasten

4.912.586

4.949.175

4.816.116

0

0

0

4.912.586

4.949.175

4.816.116

Baten

-4.178.961

0

-111.284

0

0

0

-4.178.961

0

-111.284

Saldo

733.625

4.949.175

4.704.832

0

0

0

733.625

4.949.175

4.704.832

7.2 - Inkomen

Lasten

8.371.263

8.610.569

8.247.712

0

0

0

8.371.263

8.610.569

8.247.712

Baten

-5.705.128

-5.107.528

-5.141.067

0

0

0

-5.705.128

-5.107.528

-5.141.067

Saldo

2.666.135

3.503.041

3.106.646

0

0

0

2.666.135

3.503.041

3.106.646

Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Lasten

9.406.304

10.303.701

9.637.278

0

0

0

9.406.304

10.303.701

9.637.278

Baten

-2.196.457

-839.241

-1.005.915

-390.099

-153.372

-153.372

-2.586.556

-992.613

-1.159.287

Saldo

7.209.847

9.464.460

8.631.364

-390.099

-153.372

-153.372

6.819.748

9.311.088

8.477.992

8.1 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Lasten

9.406.304

10.303.701

9.637.278

0

0

0

9.406.304

10.303.701

9.637.278

Baten

-2.196.457

-839.241

-1.005.915

-390.099

-153.372

-153.372

-2.586.556

-992.613

-1.159.287

Saldo

7.209.847

9.464.460

8.631.364

-390.099

-153.372

-153.372

6.819.748

9.311.088

8.477.992

Milieu

Lasten

5.856.182

6.279.000

6.067.096

0

9.326

0

5.856.182

6.288.326

6.067.097

Baten

-5.439.794

-5.367.100

-5.350.516

-5.235

-57.916

-26.777

-5.445.029

-5.425.016

-5.377.293

Saldo

416.388

911.900

716.580

-5.235

-48.590

-26.777

411.153

863.310

689.803

9.1 - Milieu

Lasten

3.781.458

4.167.869

4.028.183

0

9.326

0

3.781.458

4.177.195

4.028.183

Baten

-3.262.509

-3.255.969

-3.222.148

-5.235

-57.916

-26.777

-3.267.744

-3.313.885

-3.248.925

Saldo

518.949

911.900

806.034

-5.235

-48.590

-26.777

513.714

863.310

779.257

9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur

Lasten

2.074.724

2.111.131

2.038.914

0

0

0

2.074.724

2.111.131

2.038.914

Baten

-2.177.285

-2.111.131

-2.128.368

0

0

0

-2.177.285

-2.111.131

-2.128.368

Saldo

-102.561

0

-89.454

0

0

0

-102.561

0

-89.454

Ruimte en bouwen

Lasten

10.372.939

14.822.801

10.118.478

1.304.755

0

2.530.365

11.677.694

14.822.801

12.648.843

Baten

-12.207.801

-9.539.497

-9.282.092

-2.676.798

-3.399.566

-1.503.343

-14.884.599

-12.939.063

-10.785.435

Saldo

-1.834.861

5.283.304

836.386

-1.372.043

-3.399.566

1.027.022

-3.206.905

1.883.738

1.863.408

10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Lasten

9.210.026

13.267.874

8.605.149

1.304.755

0

2.530.365

10.514.781

13.267.874

11.135.514

Baten

-11.603.222

-8.874.997

-8.653.185

-2.675.755

-3.329.571

-1.443.227

-14.278.977

-12.204.568

-10.096.412

Saldo

-2.393.196

4.392.877

-48.036

-1.371.000

-3.329.571

1.087.138

-3.764.196

1.063.306

1.039.102

10.2 - Omgevingsrecht

Lasten

1.162.913

1.554.927

1.513.329

0

0

0

1.162.913

1.554.927

1.513.329

Baten

-604.579

-664.500

-628.907

-1.043

-69.995

-60.116

-605.622

-734.495

-689.023

Saldo

558.334

890.427

884.422

-1.043

-69.995

-60.116

557.291

820.432

824.306

Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien *

Lasten

3.369.972

5.990.511

6.735.490

21.601.881

5.985.266

3.946.243

24.971.853

11.975.777

10.681.732

Baten

-54.479.824

-42.784.426

-45.921.787

-3.946.460

-10.307.986

-8.191.686

-58.426.284

-53.092.412

-54.113.473

Saldo

-51.109.853

-36.793.915

-39.186.297

17.655.421

-4.322.720

-4.245.443

-33.454.431

-41.116.635

-43.431.740

11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen *

Lasten

3.369.972

5.990.511

6.735.490

21.601.881

5.985.266

3.946.243

24.971.853

11.975.777

10.681.732

Baten

-54.479.824

-42.784.426

-45.921.787

-3.946.460

-10.307.986

-8.191.686

-58.426.284

-53.092.412

-54.113.473

Saldo

-51.109.853

-36.793.915

-39.186.297

17.655.421

-4.322.720

-4.245.443

-33.454.431

-41.116.635

-43.431.740

TOTAAL GENERAAL:

Lasten:

64.333.930

83.472.016

73.487.881

23.102.397

7.060.087

7.843.642

87.436.327

90.532.103

81.331.524

Baten:

-87.752.649

-67.892.922

-70.888.811

-9.660.449

-22.639.181

-14.221.261

-97.413.099

-90.532.103

-85.110.073

Saldo:

-23.418.719

15.579.094

2.599.070

13.441.948

-15.579.094

-6.377.619

-9.976.771

0

-3.778.549

* exclusief rekeningsaldo