Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten1.1631.4281.5551.513
Baten605665665629
Saldo voor bestemming558763890884
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves107060
Saldo na bestemming557763820824

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten
In het resultaatgebied Omgevingsrecht zijn de lasten € 42.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • De uitgaven van integrale overheidshandhaving zijn € 35.000 batig.
  • De aanleg van nutsvoorzieningen woonwagencentrum heeft in 2015 nog niet plaatsgevonden

  (€ 28.000 batig). Bij de resultaatbestemming over 2015 wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2016.

  • De kosten voor de Omgevingsdienst vallen hoger uit als gevolg van het hoge aantal bouwvergunningen die getoetst worden door de Omgevingsdienst (€ 31.000 nadelig). In 2015 zijn er ten opzichte van 2014 29 omgevingsvergunningen meer afgehandeld.

Baten
In het resultaatgebied Omgevingsrecht zijn de baten € 36.000 lager.

Het belangrijkste verschil:

  • Minder legesopbrengsten van € 35.000.