Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten9.21013.11113.2688.605
Baten11.6038.8428.8758.653
Saldo voor bestemming-2.3934.2684.393-48
Stortingen in de reserves1.305002.530
Bijdragen uit de reserves2.6763.2653.3301.443
Saldo na bestemming-3.7641.0031.0631.039

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten

In het resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 4.663.000 lager.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke planning (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

Ruimtelijke planning (€ 211.000 lagere lasten)
De belangrijkste verschillen:

 • De kosten voor uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan zijn lager dan begroot (€ 50.000 batig). In 2016 worden de plannen verder uitgewerkt. Vanuit dat oogpunt wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen. Omdat deze investering wordt gedekt uit reserves, hebben de lagere lasten per saldo geen effect op het resultaat 2015.
 • De kosten van bestemmingsplannen zijn lager dan begroot (€ 70.000 batig). Een aantal bestemmingsplannen, Batadorp - Buitengebied - Woonwagenlocatie Terraweg, gaat in verband met nadrukkelijk aandacht voor bewonersparticipatie aan de voorkant minder snel. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen. Omdat deze investering wordt gedekt uit reserves, hebben de lagere lasten per saldo geen effect op het resultaat 2015.
 • De kosten voor reconstructie buitengebied zijn lager dan begroot (€ 48.000 batig). Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen. Omdat dit budget wordt gedekt uit reserves, hebben de lagere lasten per saldo geen effect op het resultaat 2015.

Grondexploitatie (€ 4.452.000 lagere lasten)

De belangrijkste verschillen:

 • Minder uitgevoerde werkzaamheden bouw- en woonrijp maken dan geraamd (€ 635.000 batig)
 • Lagere afdrachten groenfonds dan geraamd als gevolg van lagere verkoopopbrengsten Dijkstraten

(€ 25.000 batig).

 • Overboeking van mutaties boekwaarde naar de balans (€ 3.975.000 batig).
 • Per saldo hogere kosten planontwikkeling (€ 183.000 nadelig). Dit wordt veroorzaakt door meer bestede uren van de organisatie aan de grondexploitatie (€ 76.000 nadelig), kosten in verband met inhuur ten behoeve van juridische ondersteuning en ten behoeve van de actualisatie civieltechnische kostenbegrotingen(€ 100.000 nadelig) en diverse overige oorzaken (€ 7.000 nadelig).

Baten
In het resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 222.000 lager.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke planning (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

Ruimtelijke planning

Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

Grondexploitatie (€ 221.000 lagere baten)
De belangrijkste verschillen:

 • Overboeking van mutaties boekwaarde (€ 484.000 nadelig).
 • Vervallen bijdrage groenfonds. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in de reserve toekomstige vernieuwing Best gestort (€ 27.000 nadelig).
 • Per saldo hogere opbrengst verkopen dan geraamd  (€ 97.000 batig).
 • Per saldo hogere opbrengst bijdragen dan geraamd (€ 47.000 batig) en een niet geraamde subsidie t.b.v. het Centrumplan (€ 46.000).
 • Hogere baten in verband met niet geraamde pachtopbrengsten en meer ontvangen huren dan geraamd (€ 57.000).
 • Niet geraamde rente koopsommen wegens te late betaling (€ 43.000 batig).

Mutaties in reserves grondexploitatie

Grondexploitatie (€ 2.530.000 hogere storting in reserves)
De belangrijkste verschillen:

 • Niet geraamde winstafdracht Schutboom (€ 2.050.000 nadelig).
 • Niet geraamde winstafdracht Broekstraat (€ 153.000 nadelig).
 • Niet geraamde winstafdracht Archipel Kanidas (€ 133.000 nadelig).
 • Correctie in verband met te laag opgevoerde kosten slowlane ten laste van subsidie (€ 75.000 nadelig).
 • Niet geraamde winstafdracht percelen K37-K38-K41 (€ 44.000 nadelig).
 • Niet geraamde winstafdracht particulier initiatief (€ 22.000 nadelig).
 • Niet geraamde afdracht groenfonds Dijkstraten (€ 2.000 nadelig).
 • (Tijdelijk) terugstorten bijdrage ontwikkeling landgoed Kruisbeemden (€ 51.000 nadelig).

Grondexploitatie (€ 1.700.000 lagere bijdrage uit reserves)
De belangrijkste verschillen:

 • Vervallen bijdrage slowlane (€ 1.017.000 nadelig).
 • Vervallen bijdrage uit reserve wegbeheer ten behoeve Centrumplan (€ 570.000 nadelig).
 • Vervallen bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best ten behoeve Centrumplan (€ 1.232.000 nadelig).
 • Niet geraamde restitutie uit voorziening toekomstige verliezen Centrumplan ten gunste van de reserve toekomstige vernieuwing Best (€ 8.000 nadelig).
 • Lagere bijdrage in nadelig verkoopresultaat panden Boterhoek (€ 7.000 nadelig).
 • Niet geraamde restitutie uit voorziening toekomstige verliezen Steegsche Velden fase a ten gunste van de reserve toekomstige vernieuwing Best (€ 19.000 nadelig).
 • Hogere bijdrage nadelig saldo Dijkstraten (€ 704.000 batig).
 • Hogere bijdrage nadelig saldo Steegsche Velden oost fase b (€ 177.000 batig).
 • Bijdrage in verband met kosten juridische advisering niet doorgegane grondaankoop (€ 25.000 batig)
 • Bijdrage in verband met afwaardering gronden De Vleut (€ 247.000 batig).