Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten3.7814.0744.1684.028
Baten3.2633.2533.2563.222
Saldo voor bestemming519821912806
Stortingen in de reserves0090
Bijdragen uit de reserves5205827
Saldo na bestemming514801863779

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten
In het resultaatgebied Milieu zijn de lasten € 140.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • In 2015 is de investering voor Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen niet uitgevoerd (€ 24.000 batig). Deze investering wordt uitgevoerd in 2016, zie hiervoor de voorgestelde resultaatbestemming 2015. Omdat deze investering worden gedekt uit reserves, hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het resultaat 2015.
  • De kosten van diverse projecten van milieubeleid/vergunning vallen lager uit ( € 50.000 batig), dit zijn onder andere:
  • Geluidsmeetpalen  en akoestische onderzoeken € 23.000
  • Toepassing GPR in Aarle en digitaal toezicht € 19.000
  • De lasten van afvalverwijdering- en verwerking zijn lager (€ 60.000 batig).

Baten
In het resultaatgebied Milieu zijn de baten € 34.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing € 34.000 nadelig