Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten1.8201.6611.6641.522
Baten230200175170
Saldo voor bestemming1.5901.4601.4891.352
Stortingen in de reserves0001
Bijdragen uit de reserves1639515586
Saldo na bestemming1.4271.3651.3341.266

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten

In het resultaatgebied Cultuur zijn de lasten € 142.000 lager.
Het belangrijkste verschil:

  • In 2015 is via een raadsbesluit een budget voor de restauratie van De Mol beschikbaar gesteld. Vanwege langdurige onderhandeling met de uitvoerend kunstenaar heeft de restauratie nog niet in 2015 plaatsgevonden (€ 60.000 batig). De Mol wordt in 2016 gerestaureerd. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het gehele budget van € 60.000 over te hevelen naar 2016. Omdat dit budget wordt gedekt uit de reserves, hebben de lagere lasten geen effect op het resultaat 2015.

Baten
In het resultaatgebied Cultuur zijn de baten € 5.000 lager.