Resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Duidelijke ruimtelijke kaders voor het hele grondgebied van Best (Bron: Structuurvisie Best 2030 en Nota grondbeleid 2011)

Geen

-

 • Op 30 november 2015 is de Nota Grondbeleid 2015 vastgesteld.
 • Op 30 november 2015 is het bestemmingsplan Batadorp vastgesteld.
 • Op 21 september 2015 is het bestemmingsplan Koekoekbos, Villawijk en omgeving, partiële herziening vastgesteld.
 • Afgezien van actualiseren Structuurvisie Best en besloten tot opstellen Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet. Dit heeft tot gevolg dat de voorbereidende werkzaamheden starten in 2017.
 • Het voorontwerpbestemmingsplan Woonwagenlocatie Terraweg heeft ter inzage gelegen. Vanwege nader onderzoek op het gebied van akoestiek is het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan vertraagd en niet in 2015 ter inzage gelegd.
 • De actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied is opgeschoven in de tijd door het uitgebreide participatietraject ter voorbereiding op de Structuurvisie buitengebied. De structuurvisie is de opmaat naar het bestemmingsplan.
 • Vooruitlopend op de Omgevingswet is het bestemmingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik aangemeld als experiment 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' op basis van de Crisis- en Herstelwet. Er wordt hiermee een andere insteek gekozen, die een extra stap kent en daarmee extra tijd vergt.
 • De Huisvestings/Urgentieverordening is vastgesteld door de gemeenteraad.

Uitbreiden woningbestand met 1.600 woningen in de periode 2013-2022 (raadsbesluit d.d. 18 maart 2013 'scenario's grondexploitatie en
bouwprogrammering').

Aantal gerealiseerde opleveringen

1.600 in 2022 waarvan 160 in 2015

In 2015 zijn 82 woningen gereed gemeld

 • Permanent in gesprek met bouwpartners en corporaties over woonproducten inclusief het omzetten naar (sociale) huur om de afzet van bouwgronden te bevorderen.
 • In de onderhandelingen met ontwikkelaars is nadrukkelijk aandacht besteed aan de rol van beleggers in verband met de realisatie van private huurwoningen. Een goed voorbeeld zijn de gesprekken over het project aan de Esdoornstraat.
 • Het prijsbeleid voor middeldure woningen wordt na 2015 gecontinueerd.
 • Het woonrijp maken 1e fase Steegsche Velden A is deels gerealiseerd.

Een vitaal en aantrekkelijk buitengebied voor inwoners en recreanten

Geen

-

-

 • Conform samenwerkingsovereenkomst is actief deelgenomen aan de netwerksamenwerking en gebruik gemaakt van de uitvoeringsorganisatie binnen Het Groene Woud.
 • Bij het uitgebreide participatietraject met bijeenkomsten van de klankbordgroep en bewonersavonden is uitdrukkelijk ingezoomd op (het thema recreatie in) Best-Oost.
 • Op basis van twee bewonersavonden heeft het ondernemersconsortium een concept-bestemmingsplan voor projectgebied De Vleut opgesteld. Dit traject is vertraagd door herijking van de plannen.
 • Het realisatieplan ‘Landschappelijke inrichting uitloopgebied De Vleut’ is nog niet opgesteld. Dit is inhoudelijk en qua cofinanciering gekoppeld aan het projectplan van het consortium.

Een aantrekkelijk Centrum
(Bron: Beleidsakkoord 2014-2018)

Geen

-

-

 • De herinrichting van het Centrum is in 2015 deels gerealiseerd.