Resultaatgebied Milieu

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Een energieneutrale en afvalloze samenleving in 2030

Geen

Een energieneutrale samenleving in 2030

-

Samen met betrokken inwoners, ondernemers, duurzaamheidscoöperatie, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en woningbouwcorporaties het uitvoeringsprogramma energietransitie 2015 opgesteld en uitgevoerd.
Dit betreft onder andere de volgende maatregelen/ activiteiten:

  • Informatiebijeenkomsten voor diverse doelgroepen (ondernemers, inwoners en leerlingen) in de Week van de Duurzaamheid.
  • Bijeenkomst voor deelnemers duurzaamheidsinitiatieven bij ‘t Goed.
  • Aanschaf van een warmtebeeldcamera om warmtelekken in gebouwen op te kunnen sporen.
  • Het plaatsen van 5 extra laadpalen voor elektrische auto's, waardoor het aantal laadpalen in Best op 9 is gekomen.
  • Deelname aan de energy-battle met teams van inwoners en gemeenteambtenaren.

Afname hoeveelheid restafval

>10% reductie in 2015 t.o.v. 2014

Beschikbaar : 1e TTR 2016

In dialoog met raad en samenleving is een nieuwe inzamelmethodiek geformuleerd. Deze nieuwe inzamelmethode wordt nu eerst in de wijk de Leeuwerik beproefd. De uitrol van de pilot start in januari 2016. In deze pilot wordt ook de toegevoegde waarde van de introductie van een papiercontainer beproefd.

Een goed fysiek leefmilieu  (Bron: Milieubeleidsplan 2012-2016)

De concentratie van (ultra)fijnstof  en stikstofdioxide

< wettelijke norm

<wettelijke norm

Luchtkwaliteitsplan en uitvoeringsprogramma 2015-2020 in uitvoering en bevat:
suggesties uit burgerpeiling 'samenwerken aan een betere luchtkwaliteit' en maatregelen uit diverse beleidsplannen die de ten gunste komen aan de luchtkwaliteit.

Huisvesting   groepen kwetsbare  mensen op nieuwe locaties waar sprake is van hogere concentraties lucht verontreinigende stoffen

Geen (0)

0

Ruimtelijke en infrastructurele initiatieven zijn getoetst aan de 'Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant'.

Aantal woningen en  geluidgevoelige accommodaties met een te hoog  binnenniveau door geluid van wegverkeer op gemeentelijke wegen, railverkeer, luchtvaart en  industrie

≦ 3829 verkeer
≦ 109 rail
≦ 51 industrie
≦ 57  luchtvaart

 in 2016

-

Het actieplan 'richtlijn omgevingslawaai' is in uitvoering.
Vanwege de verbreding van de A2 en de A58 zijn aan woningen geluid-reducerende voorzieningen aangebracht.

Geluidsniveau op alle zonebewakings-punten afkomstig van bedrijventerreinen 't Zand, Heide/ Breeven

≦ 50dB(A)

50dB(A)

De benodigde geluidruimte van bedrijven is gereguleerd in de omgevingsvergunningen, conform het zonebeheerplan. Bovenop de jaarlijkse actualisatie van de geluidbelasting van bedrijven op de geluidszone, is actief informatie opgehaald bij een vijftigtal bedrijven op 't Zand. Deze bedrijven zijn niet meldingsplichtig maar hebben wel een geluidbijdrage. Deze wordt ook meegenomen in de cumulatieve geluidbelasting van de activiteiten op 't Zand.

Een goed fysiek leefmilieu  
(Bron: Beleidsplan Integraal toezicht en handhaving 2012-2015)

Geen

-

-

Toezicht en handhaven is conform (de prioritering in) het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. De evaluatie en actualisatie van het beleidsplan is in concept gereed.