Resultaatgebied Cultuur

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Een  smaakmakend cultureel Best
(Bron: Beleidsakkoord 2014-2018)

Geen

-

-

  • De nieuwe Cultuurnota is opgesteld; beeldende kunst is daar onderdeel van. Besluitvorming hierover is uitgesteld in verband met de besluitvorming over de Culturele Hotspot.
  • De heroriëntatie op muziek- en dansonderwijs heeft plaatsgevonden en geresulteerd in de subsidieregeling Muziek-, dans en dramaonderwijs.
  • De totstandkoming van de Culturele Hotspot is gestimuleerd door gesprekken te voeren met de betrokken partijen en de plannen te vertalen richting de gemeenteraad in raadsvoorstellen.
  • De subsidies voor culturele activiteiten zijn verleend.
  • Er is een aftrap geweest van het drie sterren-dossier beleid maatschappelijke accommodaties, in de vorm van een oriënterende sessie met raadsleden. Daarna is er tweemaal een inloopsessie gehouden. Door het presidium is echter besloten om de planning van het dossier uit te stellen.

Jeugdigen maken kennis met cultuur tijdens hun schoolcarrière
(Bron: Cultuurnota)

% jeugd dat jaarlijks kennismaakt met cultuur

> 10% in 2015

Beschikbaar in de evaluatie combinatie-functionarissen medio 2016

De opdrachtformulering en de verlening van subsidies voor de combinatiefunctionarissen is gedaan.

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed
(Bron: Beleidsakkoord 2014-2018)

% in aanmerking komende objecten (zie inventarisatielijst) die de status van gemeentelijk monument hebben

100% in 2030

2015: 42
2014: 39
2013: 34
2012: 30

  • Er is achterstand ontstaan in de vijf geplande procedures door grote inzet op dossiers als Aarlese Hoeve en Batadorp bestemmingsplan plus aanwijzing.
  • Er is achterstand ontstaan voor de subsidieregeling gemeentelijke monumenten. We gaan eerst draagvlak zoeken bij de raad voor opname in de kaderbrief 2017.

% ruimtelijke plannen waarin cultuur-historische waarden in de ruimtelijke afweging zijn meegenomen

100% in 2015%

100%

Toepassen van archeologiebeleid en cultuurhistorische waardekaart Best bij alle ruimtelijke initiatieven is uitgevoerd.

Een gedragen  beschermd dorpsgezicht voor Batadorp

Draagvlak tot aanwijzing beschermd dorpsgezicht

-

Het vaststellen van het bestemmingsplan Batadorp is nog niet onherroepelijk. Hierna zal aanwijzing beschermd dorpsgezicht volgen, zodat bewoners informatie ontvangen over de consequentie van aanwijzing.