Resultaatgebied Jeugd en Onderwijs

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Jongeren zijn minimaal in het bezit van een startkwalificatie
ten behoeve van een goede startpositie op de arbeidsmarkt (Europese 'Lissabon doelstelling', kadernota maatschappelijke ondersteuning en participatie 2012-2015, beleidsnota Wmo 2012-2015)

% Voortijdig schoolverlaters

Voortgezet onderwijs:
onderbouw  £ 1%
bovenbouw vmbo £ 4%
bovenbouw havo/vwo < 0,5%

Mbo:
Niveau 1:< 22,5%
Niveau 2: < 10%

Niveau 3, 4:< 2,75%
in 2014/2015

(Streefcijfers regionaal  convenant)

Schooljaar 2013/2014 (totaal 2,4%):

Voortgezet onderwijs (totaal 0,5%):
onderbouw 0,1%
bovenbouw vmbo 1,9%
bovenbouw havo/vwo 0%

Mbo (totaal: 4,1%):
Niveau 1: 7,1%
Niveau 2: 7,6%

Niveau 3, 4: 3,3%

(Gegevens over schooljaar 2014-2015 volgen in 2016)

 • Het programma 'aanval op schooluitval' wordt afgerond in het schooljaar 2015 – 2016.  Het bestaande convenant Vroegtijdig School Verlaters (VSV) is voor een jaar verlengd met dezelfde ambities. Deze aanpak heeft ook resultaten opgeleverd. Het totaal aantal ongediplomeerde schoolverlaters in de regio is teruggebracht van 2390 in 2008 tot 1174 in 2015. (voorlopige cijfers 2014 – 2015).  
 • De beleidsontwikkelagenda's van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs en gemeenten, onder andere aansluiting jeugdhulp en onderwijs, zijn uitgevoerd. Er zijn afspraken gemaakt over de aansluiting jeugdhulp en onderwijs en er zijn nieuwe ondersteuningsplannen gemaakt.
 • In 2015 hebben we de huidige groep voortijdig schoolverlaters 18-23 jaar en de meerwaarde die het heeft om hierop in te zetten door leerplicht bekeken.
 • De formatie Leerplicht is uitgebreid en de preventieve mogelijkheden en werkwijze van de leerplichtambtenaar zijn vergroot. Daarnaast draagt de deelname van de leerplichtambtenaar aan het Ondersteuningsteam Bestwijzer bij aan de preventieve werkwijze ter voorkoming van ongeoorloofd schoolverzuim.
 • Het verbeterplan Voor- en Vroegschoolse Educatie is uitgevoerd, de pedagogisch medewerkers zijn geschoold in VVE. Daarnaast zijn de kinderopvang en het Peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd. Het peuterarrangement dat hiermee gerealiseerd wordt voor alle peuters in Best geeft een kwaliteitsimpuls.

Aantal thuiszitters

< 2 primair onderwijs en
< 10 voortgezet onderwijs in 2014/ 2015

Schooljaar 2014/2015:
Primair
Onderwijs: 0
Voortgezet Onderwijs: 4

 • Naar aanleiding van de regionale evaluatie over het overleg thuiszitters is een nieuwe werkwijze gehanteerd. Daarnaast is de definitie van jeugdigen die thuis zitten uitgebreid. Dit maakt preventief ingrijpen makkelijker.
 • Er zijn afspraken gemaakt over de regie-functie met de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden duidelijk en kan hulp sneller en met minder schakels worden ingezet.
 • De nieuwe werkwijze van het Passend Traject Overleg (PTO) is geïmplementeerd en wordt continu gemonitord.  

Kinderen kunnen in Best naar een reguliere basisschool of een voorschoolse voorziening
(Gezamenlijke uitgangspunten Passend Onderwijs 2013)

% leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat

< 1% in schooljaar 2016/2017

Schooljaar 2014-2015: 1,14%

De beleidsagenda van het samenwerkingsverband primair onderwijs en gemeenten is volgens planning uitgevoerd.

Goede spreiding van onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen
(Bron: Integraal huisvestingsplan onderwijs 2014-2014)

Ratio ruimtecapaciteit en het aantal kinderen 0-12 jaar per spreidingsgebied

Aanwezige ruimtecapaciteit komt overeen met benodigde ruimtecapaciteit per spreidingsgebied in 2018

-

Uitvoeren 'Integraal Huisvestingsplan 2014-2024' en daarbij horende uitvoeringsagenda 2015;

 • Voor het spreidingsgebied Heuveleind/Heivelden is een vlekkenplan ontwikkeld op basis waarvan uitwerking wordt gegeven aan IKC-vorming en het oplossen van het leegstandsvraagstuk. Concreet betekent dit dat het totale programma van onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen Heuveleind/Heivelden geclusterd gehuisvest wordt aan de onderwijsgebouwen aan de Paardenhei/Vlinderhei, zodat de schoolwoningen aan de Wildheuvel op korte termijn niet meer nodig zijn voor onderwijshuisvesting.
 • Het programma van eisen voor MFA Dijkstraten is herijkt en er is gestart met de voorbereiding van de architectenselectie om te kunnen starten met het ontwerptraject.

Jeugdigen ervaren zo min mogelijk problemen bij het opgroeien en ouders / verzorgers  bij het opvoeden
(Bron: Beleidsplan Jeugd 2015-2018)

% jeugdigen (12 tot en met 17 jaar) dat dagelijks met problemen kampt

< 20% in 2015

Rapportage via 1e TTR 2016

 • Er is een specifiek budget gerealiseerd waarmee collectief preventieve aanbod opgroei- en opvoedondersteuning vraaggericht kan worden ingezet. Er zijn voor dit moment geen lacunes gesignaleerd.
 • Er is geen extra preventief aanbod gerealiseerd. Het gehele bestaande preventief aanbod, zoals licht pedagogische hulp, jongerenwerk en Home- en Doorstart is gecontinueerd.
 • Er is een eerste brainstormsessie gehouden over het gebruik van sociale media. Deze krijgt een vervolg in komende jaren.
 • Ten aanzien van de brede vraagsignalering  van de basisstructuur zijn stappen gezet met onder andere scholen en vrijwilligersorganisaties door de nieuwe structuur van de toegang uit te leggen. Er zijn nog geen specifieke acties ingezet.
 • Er zijn afspraken gemaakt met scholen, huisartsen, politie en woningbouwcoöperaties over aansluiting bij het Ondersteuningsteam Bestwijzer.
 • Er zijn vooralsnog geen activiteiten ondernomen om het aanbod voor 18 tot 23-jarigen te verbeteren anders dan de voortzetting van het bestaande aanbod.

% jeugdigen binnen de pleegzorg ten opzichte van alle jeugdigen binnen behandeling met verblijf

< 35% in 2017

Rapportage via jaarrekening 2017

Hulpvragen van inwoners binnen het sociaal domein worden integraal opgepakt door het wijk- en specialistenteam
(Bron: Beleidsplan Jeugd 2015-2018 / Nota van AWBZ naar Wmo)

Aantal wachtenden op ondersteuning door het wijk- en specialistenteam

0 in 2016

0 in 2015

 • Er zijn geen wachtlijsten binnen het Ondersteuningsteam Bestwijzer.
 • Het Ondersteuningsteam Bestwijzer en het subregionale specialistenteam waren in 2015 volledig operationeel en voerden het klantproces uit.
 • De klantprocessen in beide teams zijn tussentijds geëvalueerd en bijgesteld op onderdelen, zoals bijvoorbeeld het maken van beschikkingen, de wijze waarop casuïstiekoverleg plaatsvindt en de betrokkenheid van partijen uit de basisstructuur.

% huishoudens met één contactpersoon vanuit het wijk- en/of specialistenteam

100% in 2018

Rapportage via jaarrekening 2018

 • Het Ondersteuningsteam en Specialistenteam hebben een overzicht gekregen van al het beschikbare specialistische aanbod bij de verschillende aanbieders.  
 • Alle  cliënten (overgangscliënten en nieuwe cliënten) hebben een contactpersoon gekregen vanuit het Ondersteuningsteam en/of Specialistenteam in zoverre de privacy van inwoners (jeugdigen) dit toelaat.
 • De mandaatregeling wordt volgens afspraak uitgevoerd.

Jeugdigen met een (specialistische) hulpvraag kunnen thuis blijven wonen
(Bron: Beleidsplan jeugd 2015-2018)

% jeugdigen binnen de zorgvorm behandeling met verblijf (inclusief jeugdzorgplus)

< 4% in 2018

Rapportage via jaarrekening 2018

Er is voldoende ambulante jeugdhulp ingekocht bij diverse jeugdhulpaanbieders waardoor jeugdigen snel en adequaat konden worden geholpen.

% jeugdigen binnen de pleegzorg ten opzichte van alle jeugdigen binnen behandeling met verblijf

> 45% in 2018

Rapportage via jaarrekening 2018

Er is voldoende aanbod pleegzorg ingekocht bij diverse jeugdhulpaanbieders.

Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving
(Bron: Beleidsplan jeugd 2015-2018)

Aantal jeugdigen op wachtlijst:
- melding Advies - en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kinder-mishandeling (AMHK)  
- crisisdienst
- uitvoering maatregelen in het gedwongen kader

0 in 2016

-

 • Veilig thuis is in regionaal verband gepositioneerd bij Bureau jeugdzorg en heeft de interne werkprocessen verfijnd.
 • Vanaf augustus is Spoed voor Jeugd operationeel. Hiermee is de regionale crisisdienst voor jeugdigen gerealiseerd.
 • Er zijn voldoende maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering ingekocht, zodat deze tijdig konden worden ingezet.
 • Er is samenwerking en afstemming tussen het Ondersteuningsteam Bestwijzer / Specialistenteam en gezinsvoogden en jeugdreclasseerders. Deze samenwerking is nog niet in kaders vastgelegd.
 • Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de inzet van gezinsvoogden en jeugdreclasseerders voordat een maatregel door de rechter is opgelegd. Interne processen bij Bureau Jeugdzorg en de lokale toegang moesten daar eerst klaar voor zijn.
 • De regiovisie aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling is in september vastgesteld. Op basis hiervan wordt een lokaal actieplan ter voorkoming van kindermishandeling en huiselijk geweld opgesteld. Deze is nog niet afgerond.

Aantal maatregelen in het gedwongen kader

Jeugd-bescherming
< 45 in 2018

Rapportage via jaarrekening 2018

Aantal maatregelen in het gedwongen kader

Jeugd-reclassering
< 17 in 2018

Rapportage via jaarrekening 2018

Aantal onderzoeken AMHK

Onderzoeken AMHK
< 17 in 2018

Rapportage via jaarrekening 2018