Resultaatgebied Economische zaken

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Vestiging van meer, en meer gevarieerde, commerciële voorzieningen in het centrum
(Bron: Economische ontwikkelingsvisie)

Aantal in gebruik zijnde niet-woningen in het stimuleringsgebied centrum

>154

164

 • Gerealiseerd. We hebben de activiteiten van Stichting Centrummanagement ondersteund door middel van een bijdrage in bepaalde activiteiten en voorzieningen.
 • Het proces rondom de centrumontwikkeling is doorgegaan (zie prog. 10).
 • De samenwerking en evenementen in de vrije tijdsector zijn gestimuleerd(zie prog. 6)  

Het welvaartsniveau in Best neemt toe en is voor de lange termijn 'geborgd'

ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen op stedelijk regionaal niveau
(9 gemeenten) t.o.v. landelijke ontwikkeling

structureel beter

cijfers over 2009-2015:

Nederland: -2,7%

Stedelijke Regio:
-1,8%

 • Er is regionaal samengewerkt bij de planning en programmering van werklocaties.
 • Regionale detailhandelsvisie is in negen raden vastgesteld. Lokale detailhandelsvisie is, in overleg met ondernemers, opgesteld. Besluitvorming vindt medio 2016 plaats.
 • De uitvoering van (infra)projecten Heide / Healthcare Campus is gerealiseerd.
 • Er is een dialoog opgestart met (georganiseerd) bedrijfsleven over ondernemersklimaat, duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs (zie prog. 7).
 • Er is geparticipeerd in de Brainportsamenwerking, met als Bestse accenten:
  • Internationaliseringsagenda C4. In 2015 43 nieuwe bedrijven in de regio gevestigd.
  • De voorbereidingen voor besluitvorming deelname 2017-2022 zijn gestart.
  • Het concept Brainport Schools (Heerbeeck college) t.b.v. technisch onderwijs vindt inmiddels navolging elders in de regio.
  • De ontwikkelingen rondom Healthcare campus in breedste zin zijn gefaciliteerd
  • Verbindingen tussen Best en de regio zijn verbeterd, o.a. pilot buslijn Breeven is gestart; fietsontsluiting Healthcare campus aan slowlane is gerealiseerd. Lobby voor HOV ontsluiting is continue proces (zie progr. 6)