Resultaatgebied Openbare orde en veiligheid

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving
(Bron : Beleidsakkoord 2014-2018)

Oordeel inwoners over de    veiligheid van de eigen woonomgeving.

≥7,3 in 2017

Rapportage via 2e TTR in 2018

  • Acties, genoemd in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015, verliepen volgens planning.      
  • Acties,  genoemd  in het  uitvoeringsprogramma toezicht en handhavingsplan 2015 zijn conform uitgevoerd.

Oordeel inwoners over de  leefbaarheid in de buurt.

≥7,6 in 2017

Rapportage via 2e TTR in 2018

  • Acties, genoemd in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015, verliepen volgens planning.
  • Acties, genoemd in het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2015 zijn conform uitgevoerd.

Aantal problematische jeugdgroepen

0

2

  • Door adequate signalering van met name het jongerenwerk en politie zijn twee jeugdgroepen die hinder veroorzaakten, via de methodiek 'Jeugdgroepen in Beeld' aangepakt.

Aantal  woninginbraken

< 10% t.o.v. 2014

< 35% t.o.v. 2014

Gunstig resultaat mede dankzij acties genoemd in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2015.

Geen

Brandweer is volledig geregionaliseerd. Beleidsplan VRBZO is gezamenlijk opgesteld met concrete doelstellingen.

% ruimtelijke besluiten vastgesteld conform Beleidsvisie Externe Veiligheid.

100%

100%

Elk ruimtelijk besluit is genomen conform de beleidsvisie externe veiligheid.

Een goede  openbare orde en  veiligheid
(Algemene Plaatselijke Verordening en  Bijzondere Wetten)

Aantal van rechtswege verleende (omgevings-) vergunningen (APV-deel)

0

Behandelen ingekomen aanvragen en meldingen binnen de wettelijke termijnen