Resultaatgebied Bestuur

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Een transparant functionerende en zichtbare raad die inwoners betrekt bij besluitvormingsprocessen

Oordeel inwoners over invloed als kiezer
Oordeel inwoners over hun invloed op het beleid
Oordeel raadsleden over de werkwijze

> 5,9 in 2016 (landelijk gemiddelde)

-

In 2015 is een aanvang gemaakt met het toepassen van het sterrenmodel en het werken met een lange termijnplanning van de raad. Ook is de eerste fase van het nieuwe vergadermodel doorontwikkeld. Tenslotte heeft de eerste voorbereiding van de evaluatie van deze fase van het vergadermodel plaatsgevonden.

Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening mede door deregulering

Geen

-

-

Een dienstverleningsvisie, opgesteld in samenspraak met inwoners en ondernemers, is in het voorjaar 2016 aan de raad voorgelegd. Deze visie wordt tevens als basis benut bij de aanpak om te komen tot een verdere vereenvoudiging van regels en procedures.

De begroting is (meerjarig) structureel sluitend

Begrotingssaldo

> 0 in 2015

gerealiseerd

Via de reguliere P&C-cyclus is de financiële voortgang bewaakt en zijn de nodige bijstellingen verwerkt.

Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij het overheidsbeleid en -uitvoering en gaan hierbij uit van eigen kracht (Bron: Beleidsakkoord 2014-2018)

Oordeel inwoners over invloed als partner

> 5,7 in 2016 (landelijk gemiddelde)

Deze cijfers komen beschikbaar in de jaarrekening van 2016

Inwoners zijn betrokken bij verschillende activiteiten.   Ondernemers leverden input voor de detailhandelsvisie en het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Er zijn met vertegenwoordigers van ondernemers gesprekken gevoerd over bedrijventerreinen en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.

Horecaondernemers hebben input geleverd voor de uitgangspunten voor een bruisend centrum.
Inwoners en ondernemers hebben meegedacht en gesproken over de  toekomst van de  omgeving van het Wilhelminaplein. Thema's: veiligheid, leefbaarheid en wonen.

Vanuit digitale participatiemogelijkheden is een proef met een digitaal enquêteformulier
gedaan.

Met de huidige adviesraden werd gesproken over de toekomst van cliëntenparticipatie binnen het sociaal domein.  Met de koppeling aan het brede traject over  herijking van bewonersoverleggen en de regeling buurtbudgetten werd de afronding van het onderwerp doorgeschoven. De twee georganiseerde bijeenkomsten met inwoners, bewonersoverleggen en gemeente om ideeën en wensen op te halen, werden goed bezocht.  De uitkomsten zijn meegenomen in de uitvoeringsnotitie bewonersparticipatie.

De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen is snel, eenvoudig, eenduidig en betrouwbaar

Oordeel van de inwoners als klant

0,2 boven landelijk gemiddelde in 2016

Er is gestart met het opstellen van een nieuwe dienstverleningsvisie. Afronding vindt plaats in 2016.
Onderzoek liet zien dat een kleine aanpassing van de ontvangstruimte van het gemeentehuis niet gerealiseerd kon worden. Dit onderwerp is doorgeschoven naar de nog op te stellen nieuwe   huisvestingsvisie naar aanleiding van de dienstverleningsvisie.
Er werd geïnvesteerd in een betere informatie uitwisseling tussen KCC en backoffice.  

Digitale dienstverlening vervangt waar mogelijk de overige vormen van dienstverlening

Percentage telefonische contacten nieuwe telefooncentrale

Daalt 5% in 2015
(t.o.v. 2014)*

Er zijn geen cijfers beschikbaar van 2014.
De daling is daarom niet inzichtelijk te maken.

De volgende acties werden uitgevoerd:

  • Beperkte uitbreiding e-formulieren en verhoogde inzet sociale media.
  • Openbare bekendmakingen volledig digitaal.
  • Online versie Programmabegroting 2016.
  • Het KCC wijst bellers op de mogelijkheid van de website en digitaal aanvragen.
  • Responsive design is gerealiseerd in januari 2016.

Het Customer Effort Score-onderzoek dat dient om het gemak te toetsen van de digitale dienstverlening is doorgeschoven naar 2016.

De gemeente is tijdens openingstijden telefonisch goed bereikbaar

% tijdig nagekomen terugbelnotities of voicemailberichten

85% binnen  2 werkdagen in 2015

Deze cijfers komen beschikbaar in de jaarrekening van 2016.

  • Het Telan-onderzoek werd in verband met vertraging uitrol telefonie doorgeschoven naar medio 2016.
  • Alle medewerkers beschikken over een smartphone.
  • Het KCC bracht werkafspraken over telefonie blijvend onder de aandacht van medewerkers.

Inwoners worden gestimuleerd en krijgen de ruimte om eigen initiatief te tonen

Aantal succesvolle initiatieven

 5 in 2015
10 in 2016
15 in 2017

50

Ideeënvorming voor versterking eigen kracht/burgerkracht werd tegelijk gedaan met de herijking van de overlegstructuren. De uitkomsten zijn verwerkt in de uitvoeringsnotitie bewonersparticipatie.

Vanuit het buurtbudget werden 50 initiatieven gerealiseerd met een hoog eigen kracht gehalte.

De inwoners en ondernemers van Best hebben voordeel van regionale samenwerking (Visienota 'Regionale samenwerking op z'n Best')

-

-

-

In 2015 zijn zowel in de samenwerking in het stedelijk gebied (9 gemeenten) als op de schaal van de MRE (21 gemeenten) ontwikkelingen in gang gezet. Met name op de terreinen van wonen en werken.
Daarbij kan gedacht worden over woningbouwlocaties, huisvestingsproblematieken en het creëren en behouden van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Tevens zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een gezamenlijke grondprijssystematiek, een gezamenlijke aanpak van de problematiek rond de bedrijventerreinen  alsmede een gemeenschappelijke regionale detailhandelsvisie.
Binnen het stedelijk gebied zijn, overeenkomstig het convenant, initiatieven genomen op het gebied van sport en cultuur.
De komende jaren wordt de bestuurlijke besluitvorming van voornoemde beleidsterreinen concreet  uitgewerkt.